MAXBET แทงพนันบอล MAXBET สมัครเว็บแทงบอล MAXBET

MAXBET แทงพนันบอล MAXBET สมัครเว็บแทงบอล MAXBET สมัครเว็บแม็กเบ็ต NOVA88 SLOT ทางเข้าเว็บ NOVA88 เว็บแทงฟุตบอล MAXBET เว็บรับแทงบอล MAXBET เว็บแทงฟุตบอล MAXBET แทงพนันฟุตบอล MAXBET สมัครสมาชิกเว็บ MAXBET สมัครพนันบอล MAXBET

บริษัทมีหุ้นหกประเภท: หุ้นสามัญ หุ้น C หุ้น D หุ้น E หุ้น F และหุ้น G หุ้นแต่ละประเภทจะมีกลุ่มของรายได้และค่าใช้จ่ายที่แยกจากกัน รวมถึงสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องกัน ทุกชั้นแชร์อันดับ pari passu ซึ่งกันและกันในแง่ของการลงคะแนนและสิทธิอื่น ๆ2. ผลตอบแทนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและปรับลด

การคำนวณผลตอบแทนต่อหุ้นสามัญขั้นพื้นฐานคำนวณจากผลตอบแทนจากกิจกรรมปกติหลังภาษีสำหรับงวดและค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 10,205,011 หุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 (31 ธันวาคม 2554: 10,205,011; 30 มิถุนายน 2554) : 10,205,011). ผล

ตอบแทนขั้นพื้นฐานต่อหุ้น C คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 2,810,596 C หุ้นที่ออกสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 (31 ธันวาคม 2554: 2,810,596; 30 มิถุนายน 2554: 2,810,596) ผลตอบแทนพื้นฐานต่อหุ้น D คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้น D จำนวน 6,735,624

หุ้นที่ออกสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 (31 ธันวาคม 2554: 6,735,624; 30 มิถุนายน 2554: 6,735,624) ผลตอบแทนพื้นฐานต่อหุ้น E คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 2,846 122 E หุ้นที่ออกสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 (31 ธันวาคม 2554:

2,123,163; 30 มิถุนายน 2554: 1,413,240) ผลตอบแทนขั้นพื้นฐานต่อหุ้น F คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 1,572,095 F หุ้นที่ออกสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 (31 ธันวาคม 2554: 1,184,388; 30 มิถุนายน 2554: 802,213) ผลตอบแทนขั้นพื้นฐานต่อหุ้น G คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 1,353,098 G หุ้นที่ออกสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 (31 ธันวาคม 2554: N/A; 30 มิถุนายน 2554: N/A)

ไม่มีหุ้นสามัญ หุ้น C หุ้น D หุ้น E หุ้น F หรือหุ้น G รวมถึงตราสารแปลงสภาพ สิทธิซื้อหุ้น หรือข้อตกลงการถือหุ้นที่อาจเกิดขึ้นสำหรับบริษัทฯ ผลตอบแทนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานจึงเท่ากับผลตอบแทนต่อหุ้นปรับลด3. การลงทุนที่ไม่เข้าเงื่อนไข

เพื่อเป็นการป้องกันเงินทุนที่สามารถลงทุนใน VCT Qualifying Investments และสร้างสมดุลกับความจำเป็นในการให้ผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ลงทุน เงินทุนที่มีอยู่จากรายได้สุทธิจะนำไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่เหมาะสม (หลักทรัพย์ในตลาดเงินและกองทุนเงินสด) จนกว่าจะมีข้อกำหนดในการลงทุนตามเงื่อนไข วัตถุประสงค์4. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหุ้น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหุ้นสามัญคำนวณจากหุ้นสามัญจำนวน 10,205,011 หุ้น โดยเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่ออก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 (31 ธันวาคม 2554: 10,205,011; 30 มิถุนายน 2554: 10,205,011)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหุ้น C คำนวณจาก 2,810,596 หุ้น C ซึ่งเป็นจำนวนหุ้น C ที่ออก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 (31 ธันวาคม 2554: 2,810,596; 30 มิถุนายน 2554: 2,810,596)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหุ้น D คำนวณจากจำนวนหุ้น D จำนวน 6,735,624 หุ้น ซึ่งเป็นจำนวนหุ้น D ที่ออก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 (31 ธันวาคม 2554: 6,735,624; 30 มิถุนายน 2554: 6,735,624)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหุ้น E คำนวณจาก 2,846,122 E หุ้น เป็นจำนวนหุ้น E ที่ออก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 (31 ธันวาคม 2554: 2,846,122; 30 มิถุนายน 2554: 2,712,935)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อ F Share คำนวณจาก 1,572,095 F Shares เป็นจำนวน F Shares ที่ออก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 (31 ธันวาคม 2554: 1,572,095; 30 มิถุนายน 2554: 1,508,434)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อ G Share คำนวณจาก 2,756,760 G Shares เป็นจำนวน G Shares ที่ออก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 (31 ธันวาคม 2554: N/A; 30 มิถุนายน 2554: N/A)5. รายการระหว่างกัน

ก) บริษัทได้แต่งตั้ง Ingenious Media Investments Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่ Patrick McKenna เป็นกรรมการ เพื่อเป็นผู้สนับสนุน Ingenious Media Investments Limited เป็น บริษัท ย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดภายในกลุ่ม บริษัท Ingenious Media Holdings plc (กลุ่ม Ingenious) ซึ่ง

ควบคุมโดย Patrick McKenna บริษัทจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับผู้สนับสนุน 5.5% ของรายได้รวมของการเสนอซื้อหุ้น G ซึ่งจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการให้บริการ

ข) บริษัทได้แต่งตั้ง Ingenious Ventures เป็นผู้จัดการ Ingenious Ventures เป็นแผนกการค้าของ Ingenious Asset Management Limited จนถึงวันที่ 5 เมษายน 2555 หลังจากนั้นจึงกลายเป็นชื่อทางการค้าของ Ingenious Capital Management Limited Patrick McKenna เป็นผู้อำนวยการของ Ingenious Asset Management Limited และ Ingenious Capital Management Limited ซึ่งเป็นบริษัทในเครือภายใน Ingenious Group ซึ่งควบคุมโดย Patrick McKenna

Ingenious Ventures (ผู้จัดการ) ตามข้อตกลงการจัดการจะได้รับค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.4375% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่จ่ายล่วงหน้าเป็นรายไตรมาส (1.75% ต่อปี) ผู้จัดการยังได้รับค่าธรรมเนียมการจัดการจำนวน 84k ปอนด์ต่อปี และภาษีมูลค่าเพิ่มที่ไม่สามารถเรียกคืนได้จากบริษัท

c) กองทุนที่ลงทุนใน OEIC ได้รับการจัดการโดย Ingenious Asset Management Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่ Patrick McKenna เป็นกรรมการ Ingenious Asset Management Limited เป็นบริษัทย่อยของ Ingenious Group ซึ่งควบคุมโดย Patrick McKenna ไม่มีค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมนี้

d) Patrick McKenna เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของ Ingenious Entertainment VCT 1 plc บริษัท และ Ingenious Entertainment VCT 1 plc ได้ร่วมกันตกลงที่จะจัดตั้งบริษัทใหม่ Liverpool Sound City Limited เพื่อร่วมโปรโมตเทศกาลใหม่ที่เรียกว่า Sound City ในลิเวอร์พูล ในเดือน

เมษายน 2555 บริษัทได้ลงทุน 600k ปอนด์สเตอลิงก์รวม 15% ของทุนใน Liverpool Sound City Limited Ingenious Entertainment VCT 1 plc ยังลงทุน 600,000 ปอนด์สำหรับ 15% ของทุนใน Liverpool Sound City Limited

ในระหว่างงวด บริษัทได้ดำเนินการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเป็นจำนวนมากตามปกติธุรกิจและตามระยะเวลาอันสั้น:ไททันส์ ออฟ คริกเก็ตIngenious Entertainment VCT 2 จำนวนเงินลงทุน: 1,000,000 ปอนด์(2,000,000 ปอนด์ใน VCTs ของ Ingenious Entertainment)

Modern Times Group เป็นบริษัทที่เติบโตและสร้างสถิติยอดขายสุทธิ 13.5 พันล้านโครนสวีเดนในปี 2554 หุ้นประเภท A และ B ของ MTG จดทะเบียนในดัชนีหุ้นขนาดใหญ่ของ Nasdaq OMX ในสตอกโฮล์มภายใต้สัญลักษณ์ ‘MTGA’ และ ‘MTGB’

ข้อมูลในประกาศนี้คือข้อมูลที่ Modern Times Group MTG AB จำเป็นต้องเปิดเผยภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ/หรือพระราชบัญญัติการซื้อขายเครื่องมือทางการเงิน เผยแพร่เมื่อเวลา 08.00 น. CET วันที่ 17 มกราคม 2556สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมwww.mtg.seข้อมูลนี้มอบให้คุณโดย Cision http://www.cisionwire.com

K-Swiss จะถูกซื้อกิจการโดย E.Land World ในราคา 4.75 ดอลลาร์ต่อหุ้นเป็นเงินสด
16 มกราคม 2556 22:05 น. เวลามาตรฐานตะวันออก
WESTLAKE VILLAGE, แคลิฟอร์เนีย & โซล, เกาหลีใต้–( BUSINESS WIRE )–23 ต.ค. K•Swiss Inc. (NASDAQ: KSWS) และ E.Land World Ltd. ประกาศในวันนี้ถึงการบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายตามที่ E.Land World จะกำหนด ซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ K•Swiss ในราคา 4.75 ดอลลาร์ต่อหุ้นเป็นเงินสด หรือมูลค่าหุ้นรวมประมาณ 170 ล้านดอลลาร์

“K•Swiss เป็นแบรนด์กีฬาระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียง และเรารู้สึกตื่นเต้นมากเกี่ยวกับศักยภาพอันยิ่งใหญ่ที่ทั้งแบรนด์ K•Swiss และ Palladium นำมาสู่แพลตฟอร์มระดับโลกที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของเรา เราตั้งตารอที่จะลงทุนในบริษัทและสานต่อมรดกของบริษัท”

ทวีตนี้
ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงซึ่งได้รับการอนุมัติอย่างเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการบริษัท K•Swiss ผู้ถือหุ้นของ K•Swiss จะได้รับเงินสด 4.75 ดอลลาร์สำหรับหุ้น Class A และ Class B ที่คงค้างในหุ้นสามัญของ K•Swiss ที่ตนถืออยู่ คิดเป็น 49 % พรีเมี่ยมที่สูงกว่าราคาปิดของหุ้นสามัญคลาส A ในตลาดหุ้น NASDAQ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 และพรีเมี่ยม 62% ในช่วงสามเดือนที่ราคาซื้อขายเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาตรสำหรับหุ้นสามัญประเภท A ในตลาดหุ้น NASDAQ ณ วันที่ 16 มกราคม 2013

Steven Nichols ประธานกรรมการและประธานบริษัท K•Swiss กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เข้าทำธุรกรรมกับ E.Land เนื่องจากเราเชื่อว่าเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ K•Swiss และผู้ถือหุ้นของเรา E.Land มีประสบการณ์ 30 ปีในการสร้างกลุ่มธุรกิจแฟชั่นและการค้าปลีกระดับโลกอย่างประสบความสำเร็จ และยังแบ่งปันวัฒนธรรมในการประเมินคุณค่าผู้ร่วมงานด้วย ฉันเชื่อว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวจะช่วยให้ K•Swiss มีทรัพยากรและขนาดเพื่อกลับสู่ระดับประสิทธิภาพเดิมและเพื่อเพิ่มศักยภาพของ Palladium ให้สูงสุด”

การควบรวมกิจการซึ่งคาดว่าจะปิดได้ในช่วงไตรมาสที่สองของปี 2556 จะต้องได้รับอนุมัติจากคะแนนเสียงคงค้างของ K•Swiss ร้อยละ 80 และการอนุมัติด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง MAXBET นอกเหนือจากเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียมอื่นๆ E.Land World จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่และวงเงินสินเชื่อเพื่อเป็นทุนในการซื้อกิจการ และไม่ต้องการเงินทุนภายนอกเพิ่มเติมสำหรับธุรกรรมนี้ ผู้ถือหุ้นประเภท A และ Class B บางราย ซึ่งรวมกันถือหุ้นประมาณ 75% ของอำนาจออกเสียงของหุ้นสามัญที่คงค้างอยู่ทั้งหมด ได้ลงนามในข้อตกลงเพื่อลงคะแนนเสียงสนับสนุนและสนับสนุนการทำธุรกรรมดังกล่าว

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เพิ่มแบรนด์ K•Swiss และ Palladium เข้าในพอร์ตโฟลิโอของ E.Land Group” SungKyung Park ประธานของ E.Land World กล่าว “K•Swiss เป็นแบรนด์กีฬาระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียง และเรารู้สึกตื่นเต้นมากเกี่ยวกับศักยภาพอันยิ่งใหญ่ที่ทั้งแบรนด์ K•Swiss และ Palladium นำมาสู่แพลตฟอร์มระดับโลกที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของเรา เราตั้งตารอที่จะลงทุนในบริษัทและสานต่อมรดกของบริษัท”

Goldman, Sachs & Co. ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน แต่เพียงผู้เดียวให้กับ K•Swiss และ Gibson, Dunn & Crutcher LLP ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับ K•Swiss Morgan Stanley ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน แต่เพียงผู้เดียวให้กับ E.Land World และ Linklaters LLP ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับ E.Land World

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบรวมกิจการที่เสนอและค้นหาได้ที่ไหน

ในการควบรวมกิจการที่เสนอ K•Swiss มีแผนจะยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) และมอบหนังสือมอบฉันทะแก่ผู้ถือหุ้น ก่อนตัดสินใจลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นของ K•SWISS INC. จะต้องอ่านหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะอื่นๆ เมื่อใดที่สามารถใช้ได้ เพราะจะมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการควบรวมกิจการที่เสนอและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นสามารถรับสำเนาหนังสือมอบฉันทะและเอกสารอื่น ๆ ที่ K•Swiss ยื่นต่อ SEC ได้ฟรี ผ่านเว็บไซต์ดูแลโดย ก.ล.ต. ที่www.sec.govที่เว็บไซต์ K•Swiss ที่http://www.kswiss.com/customer/page/investors และจาก K•Swiss โดยส่งคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรถึง K•Swiss, 31248 Oak Crest Drive, Westlake Village, CA 91361, Attention: Investor Relations

K•Swiss และผู้บริหารและกรรมการของบริษัทอาจถือว่ามีส่วนร่วมในการชักชวนผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นของ K•Swiss ที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการที่เสนอ ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ของผู้บริหารและกรรมการเหล่านี้ในการทำธุรกรรมที่อธิบายไว้ในที่นี้จะรวมอยู่ในหนังสือมอบฉันทะที่อธิบายข้างต้น ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารเหล่านี้รวมอยู่ในหนังสือมอบฉันทะของบริษัทสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งยื่นต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 สามารถดูเอกสารนี้ได้ฟรีที่เว็บไซต์ของ ก.ล.ต. ที่www. sec.gov และจาก K•Swiss โดยติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างต้น

เกี่ยวกับ K•Swiss

K•Swiss ก่อตั้งขึ้นเมื่อกว่าสี่สิบปีที่แล้วในเมือง Van Nuys รัฐแคลิฟอร์เนีย และได้เปิดตัวรองเท้าเทนนิสหนังทั้งหมดรุ่น K•Swiss “Classic” ในปี 1966 นับตั้งแต่ก่อตั้ง K•Swiss ได้หยั่งรากลึกใน California Sport โดยมีเป้าหมาย เพื่อเป็นแบรนด์กีฬาที่สร้างแรงบันดาลใจและสร้างสรรค์ที่สุดในตลาด วันนี้ บริษัทได้นำเสนอรองเท้าและเครื่องแต่งกายเพื่อประสิทธิภาพและไลฟ์สไตล์สำหรับหลายประเภทภายใต้แบรนด์ California Sports ได้แก่ Tennis Heritage, California Fit (Running, Triathlon and Fitness) และ California Youth K•Swiss ยังออกแบบ พัฒนา และทำการตลาดรองเท้าภายใต้แบรนด์ Palladium สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเค•สวิส โปรดไปที่ www.kswiss.com

เกี่ยวกับ อี.แลนด์ กรุ๊ป

E.Land ก่อตั้งขึ้นในปี 1980 ในประเทศเกาหลี และเติบโตขึ้นจนกลายเป็นกลุ่มบริษัทที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเกาหลีใต้ โดยเชี่ยวชาญด้านแฟชั่นและการค้าปลีก/การจัดจำหน่ายเป็นหลัก E.Land เป็นบริษัทแฟชั่นและการค้าปลีกครบวงจรแห่งแรกและใหญ่ที่สุดของเกาหลี โดยมีการดำเนินงานครอบคลุม 9 ประเทศใน 3 ทวีป ได้แก่ เกาหลี จีน อินเดีย สหรัฐอเมริกา และอิตาลี บริษัทประกอบด้วยบริษัทในเครือกว่า 60 แห่ง โดยนำเสนอแบรนด์เกือบ 200 แบรนด์และดำเนินการร้านค้ามากกว่า 10,000 แห่งทั่วโลก โดยมีรายได้ประมาณ 7.1 พันล้านดอลลาร์ในปี 2554 ธุรกิจใหม่ของ E.Land ยังรวมถึงร้านอาหาร การก่อสร้าง และการพักผ่อน ในปี 2554 E.Land เข้าซื้อกิจการแบรนด์ Mandarina Duck และ Coccinelle ของอิตาลี, Palms Resort Saipan และ PIC resort ในไซปัน

ปรัชญาหลักของ E.Land คือความซื่อสัตย์สุจริตและคุณค่าของลูกค้า และบริษัทมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการบริการชุมชนทั้งในประเทศและทั่วโลกผ่านมูลนิธิ E.Land ของตนเอง ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรที่มีกิจกรรมพลเมืองมากที่สุดในเกาหลี อินเดีย เวียดนาม และจีนข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มี “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของบทบัญญัติ “การปกปิดข้อมูล” ของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้รวมถึงแถลงการณ์เกี่ยวกับประโยชน์ของการซื้อกิจการและการคาดการณ์ที่คาดหวัง กำหนด

เวลาในการปิดการซื้อกิจการ ข้อความเหล่านี้อิงจากความเชื่อและความคาดหวังในปัจจุบันของฝ่ายบริหารของ K•Swiss และมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนทั้งที่ทราบและไม่ทราบ ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ปัจจัยสำคัญหลายประการอาจทำให้ผลลัพธ์

ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: (i) K•Swiss อาจไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามความจำเป็นสำหรับการควบรวมกิจการ (ii) เงื่อนไขในการปิดการควบรวมกิจการอาจไม่เป็นที่พอใจหรือได้รับการยกเว้น; (iii) การทำธุรกรรม

อาจเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่าย หนี้สิน หรือความล่าช้าที่ไม่คาดคิด (iv) ธุรกิจของ K•Swiss อาจประสบปัญหาจากความไม่แน่นอนของการทำธุรกรรม; (v) ผลของกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม; (vi) K•Swiss อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ ธุรกิจ และ/หรือการแข่งขันอื่นๆ

(vii) ความสามารถและระยะเวลาในการขอรับการอนุมัติด้านกฎระเบียบที่จำเป็น; (viii) การเกิดขึ้นของเหตุการณ์ การเปลี่ยนแปลง หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่อาจนำไปสู่การยุติข้อตกลงการควบรวมกิจการ; (ix) ความสามารถในการรับรู้ถึงประโยชน์ของการทำธุรกรรม; (x) ความเสี่ยงที่ธุรกรรมดังกล่าวขัดขวาง

แผนและการดำเนินงานในปัจจุบัน และปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการรักษาพนักงานอันเป็นผลมาจากการทำธุรกรรม และ (xi) ความเสี่ยงอื่น ๆ ที่จะทำให้การทำธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ รวมถึงความเสี่ยงที่การทำธุรกรรมจะไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่คาดหวังหรือเลย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงที่

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ K•Swiss โปรดดูเอกสารที่ K•Swiss ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงรายงานประจำปีของ K•Swiss ในแบบฟอร์ม 10-K, รายงานประจำไตรมาสในแบบฟอร์ม 10-Q และรายงานปัจจุบันใน แบบฟอร์ม 8-K. ผู้อ่านไม่ควรเชื่อถือข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้เกินควร K•Swiss ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ต่อสาธารณะ

Rouse Properties เพิ่มโรงภาพยนตร์ Regal เป็นผู้เช่าหลักที่ Lansing Mall
16 มกราคม 2556 16:01 น. เวลามาตรฐานตะวันออก
นิวยอร์ก–( บิสิเนส ไวร์ )– 25 ต.ค. Rouse Properties, Inc. (NYSE: RSE) เจ้าของและผู้ดำเนินการห้างสรรพสินค้าระดับภูมิภาคระดับประเทศ ประกาศว่า บริษัทได้ลงนามในสัญญาเช่ากับRegal Entertainment Groupซึ่งเป็นผู้แสดงภาพยนตร์ชั้นนำเพื่อ เปิดโรงภาพยนตร์ 12 จอสุดล้ำที่Lansing Mallในเมืองแลนซิง มิชิแกน โรงละครที่นั่งแบบสนามกีฬาขนาด 50,000 ตารางฟุตจะทำหน้าที่เป็นจุดยึดหลักด้านความบันเทิงสำหรับห้างสรรพสินค้าขนาด 850,000 ตารางฟุต ผู้เช่าหลักรายอื่นๆ ของที่พัก ได้แก่ Macy’s, Youngers, jcpenney, TJ Maxx และ Dunham’s Sports Rouse ยังได้ลงนามในสัญญาเช่ากับ Olive Garden ซึ่งจะเป็นเครือร้านอาหารชั้นนำระดับประเทศกลุ่มแรกที่จะเพิ่มเข้ามาในที่พักซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับตำแหน่งของห้างสรรพสินค้า

“หอประชุม RPX พิเศษนั้นเหนือกว่าเทคโนโลยีอื่นๆ ทำให้ผู้ดูภาพยนตร์ได้รับสุดยอดทั้งด้านภาพและเสียง มันเหมือนกับการเลือกชั้นหนึ่งในภาพยนตร์”

ทวีตนี้แอนดรูว์ ซิลเบอร์ไฟน์ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Rouse Properties กล่าว “การเพิ่มเติมเหล่านี้ช่วยยกระดับผู้ค้าปลีกที่แข็งแกร่งของเราที่ Lansing Mall ปรับปรุงคุณภาพและความกว้างของการเช่าห้างสรรพสินค้า และมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าสำหรับผู้ซื้อและชุมชน Lansing ที่ใหญ่ขึ้น”

Russ Nunley รองประธานฝ่ายการตลาดและการสื่อสารของ Regal Entertainment Group กล่าวว่า “Regal Entertainment Group รู้สึกตื่นเต้นที่จะก่อตั้งโรงละครแห่งแรกใน Lansing โดยนำประสบการณ์ Regal Premium หรือ RPX ที่ไม่มีใครเทียบมากับเรา” “หอประชุม RPX พิเศษนั้นเหนือกว่าเทคโนโลยีอื่นๆ ทำให้ผู้ดูภาพยนตร์ได้รับสุดยอดทั้งด้านภาพและเสียง มันเหมือนกับการเลือกชั้นหนึ่งในภาพยนตร์”

Lansing Mall ตั้งอยู่ในย่านการค้าที่เติบโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งในรัฐมิชิแกน และมองเห็นได้ชัดเจนและเข้าถึงได้ง่ายจาก I-96, I-69 และ US-127 Lansing Mall เป็นที่ตั้งของร้านค้าปลีกเฉพาะทาง 100 แห่ง และผสมผสานแนวคิดแนวสตรีทที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งประกอบด้วย Best Buy, Barnes & Noble, Men’s Warehouse, Houlihan’s, Chipotle และ Panera Breadเกี่ยวกับเราส์ พรอพเพอร์ตี้ อิงค์

Rouse Properties, Inc. (NYSE:RSE) เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในนิวยอร์กซิตี้ และก่อตั้งขึ้นบนมรดกแห่งนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ในบรรดาเจ้าของห้างสรรพสินค้าระดับภูมิภาคที่มีการค้าขายต่อสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ กลุ่มบริษัทมีพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายทางภูมิศาสตร์ครอบคลุมสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ชายฝั่งถึงชายฝั่ง และรวมถึงห้างสรรพสินค้า 32 แห่งใน 20 รัฐ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 22 ล้านตารางฟุต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม: www.rouseproperties.com

การวิจัยและการตลาด: รายงานรถยนต์ของออสเตรเลีย ไตรมาสที่ 1 ปี 2556: ไฮลักซ์ของโตโยต้ามอเตอร์เป็นรถยนต์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดของออสเตรเลียในเดือนตุลาคม 2555 โดยมียอดขาย 3,403 คัน
17 มกราคม 2556 13:06 น. เวลามาตรฐานตะวันออก
ดับลิน–( บิสิเนส ไวร์ )– 25 ค.ศ. 2013 Research and Markets ( http://www.researchandmarkets.com/research/mp5tmt/australia_autos ) ได้ประกาศเพิ่มรายงาน “Australia Autos Report Q1 2013″ในการเสนอขาย

ในเดือนพฤศจิกายน 2555 อุตสาหกรรมยานยนต์ของออสเตรเลียตกใจกับข่าวที่ว่าผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ชั้นนำในท้องถิ่นอย่าง Autodom ถูกจัดให้อยู่ในการบริหารงานโดยสมัครใจ เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างธุรกิจที่ขาดทุนอย่างหนัก ในเวลาเดียวกัน บริษัท Autodom ได้ประกาศปิดโรงงานทั้งสองแห่งอย่างไม่มีกำหนดในเมลเบิร์นและแอดิเลด ซึ่งมีพนักงานรวมกันทั้งหมด 400 คน

สิ่งนี้ทำให้เกิดการหยุดการผลิตทันทีที่โรงงานประกอบรถยนต์ของ Ford Australia และ GM Holden ซึ่งเป็นลูกค้า Autodom ทั้งคู่ เพื่อเป็นการตอบโต้ ฟอร์ดและจีเอ็มจึงประกาศว่าพวกเขาจะรับประกันหนี้สินของออโตดอมจำนวน 6.5 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไป หากไม่มีการเคลื่อนไหวนี้ นักวิเคราะห์สื่อท้องถิ่นหลายคนคาดการณ์ว่าฟอร์ดและจีเอ็มจะต้องระงับการผลิตเป็นเวลาสูงสุด 18 เดือน เนื่องจากพวกเขาต้องการซัพพลายเออร์รายอื่น

ก่อนที่ข่าวการล่มสลายของ Autodom จะเกิดขึ้น อุตสาหกรรมยานยนต์ของออสเตรเลียได้นำเสนอภาพที่ปะปนกัน การผลิตในประเทศเพิ่มขึ้น 5.7% ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2555 แต่ผู้บริโภคชาวออสเตรเลียยังคงหันหลังให้รถยนต์ซีดานขนาดใหญ่ที่ผลิตในประเทศ มาเป็นการนำเข้าที่ราคาถูกลงและประหยัดน้ำมันมากขึ้น หอการค้าอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งสหพันธรัฐ (FCAI) รายงานว่ายอดจำหน่ายที่ผลิตในประเทศลดลง 4.7% ในช่วงเวลาเดียวกัน ที่มากกว่า 115,000 คัน จากการบ่งชี้ถึงความนิยมที่ลดลงของรถยนต์ที่ผลิตในออสเตรเลีย ทั้ง Ford Australia และ GM Holden ก็ประกาศการตกงานในเดือนพฤศจิกายน 2555

อย่างไรก็ตาม ยอดขายรถยนต์ใหม่โดยรวมยังคงแข็งแกร่ง โดยที่ประเทศกำลังสร้างสถิติใหม่สำหรับปี ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2555 ยอดขายรถยนต์ใหม่เพิ่มขึ้น 9.7% ที่ 918,258 คัน โดยการเติบโตของตลาดได้แรงหนุนจากความต้องการรถยนต์เอนกประสงค์ (SUV) ที่แข็งแกร่งตามข้อมูลของ FCAI ยังคงมีความเสี่ยงกลับด้านต่อประมาณการยอดขายปัจจุบันของ BMI ที่ 1,074,232 หน่วยสำหรับปี 2555 โดยรวม

HiLux ของ Toyota Motor เป็นรถยนต์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดของออสเตรเลียในเดือนตุลาคม 2555 โดยมียอดขาย 3,403 คัน รองลงมาคือ Mazda3 ที่ 3,342 คัน และ Toyota Corolla เป็นที่ชื่นชอบมาเป็นเวลานาน 2,977 คัน โตโยต้ายังคงเป็นแบรนด์ที่มียอดขายสูงสุดในเดือนตุลาคม โดยขายได้ 18,584 คัน ตามมาด้วยโฮลเดน 10,239 คัน และมาสด้า มอเตอร์ 7,738 คัน ตามข้อมูลของ FCAI

บริษัทที่กล่าวถึง:สำนักงานสิทธิบัตรและการค้าของสหรัฐฯ ออกสิทธิบัตรแผนผังที่นั่งแบบโต้ตอบใหม่ให้แก่ CEATS, Inc.
สี่เทคโนโลยีที่มุ่งเน้นผู้บริโภคอื่น ๆ ของ CEATS ได้รับการอนุมัติเมื่อปีที่แล้ว

ทั้งหมด 21 ถึง วันที่