สมัครบอลออนไลน์ ไข่เยี่ยวม้าเคลือบทองคำเปลวสามารถ

สมัครบอลออนไลน์ พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขนาดใหญ่และขนาดกลางและผลิตจำหน่ายทั้งภายในและภายนอกประเทศได้ เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนชาวประมงที่ใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นในกระบวนการผลิต ใช้ในการประกอบเป็นอาหารได้หลายอย่าง เช่น ไข่เยี่ยวม้าทรงเครื่อง ผัดไข่เยี่ยวม้ากะเพรากรอบ ยำไข่เยี่ยวม้า หรือรับประทานสด จึงเป็นอาหารยอดนิยมที่เหมาะสมสำหรับผู้บริโภคทุกเพศและทุกวัย เป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก และใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ดร.ชุตินุช สุจริต สาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง (มทร.ศรีวิชัย) โทรศัพท์

“ตำบลขนาบนาก” อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่ปลายน้ำอยู่ติดทะเลอ่าวไทย มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่ชาวบ้านเรียกว่า คลองหัวไทร และคลองหน้าโกฏิ ซึ่งเป็นคลองขุดใหม่เชื่อมต่อชายฝั่งทะเล ทำให้ตำบลขนาบนากมีแหล่งน้ำ 3 ชนิด ในพื้นที่เดียวกัน คือ น้ำจืด น้ำเค็ม และน้ำกร่อย อาชีพหลักดั้งเดิมของชาวตำบลขนาบนากคือ การทำนา กับการทำไร่ จากช่วงปี พ.ศ. 2530 เกิดกระแสการเลี้ยงกุ้งทะเลในบ่อเชิงอุตสาหกรรมทำให้พื้นที่ทำนาและพื้นที่ไร่จาก ถูกปรับเปลี่ยนกลายเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งทะเลจำนวนมาก หลังจากประสบปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลล้มเหลว ชาวบ้านก็หันกลับมาทำไร่จากอีกครั้ง

ภายหลังรัฐบาลได้ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ ทำให้ชาวขนาบนากหันมาทำอาชีพเกษตรกรรมหลากหลายรูปแบบมากขึ้น ได้แก่ การทำนา การทำไร่จาก การเลี้ยงกุ้งทะเลในบ่อและการทำประมงในลำน้ำ ซึ่งชาวบ้านแต่ละกลุ่มมีความต้องการใช้น้ำไม่สอดคล้องกัน ชาวนาต้องการน้ำจืด ไร่จากต้องการน้ำกร่อย ส่วนฟาร์มกุ้งทะเลและทำประมงในลำน้ำต้องการน้ำเค็ม ชาวไร่จากจึงทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอให้สร้างโซนน้ำกร่อยสำหรับไร่จากโดยเฉพาะไร่จากที่อยู่ในเขตน้ำเค็ม เพราะน้ำเค็มจัดทำให้ ต้นจาก ให้ปริมาณผลผลิตน้ำตาลจากลดลง และต้นจากอาจจะตายได้

ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ร่วมวางแนวทางป้องกันไม่ให้น้ำเค็มเข้าท่วมพื้นที่ไร่จากในช่วงที่น้ำเค็มจัด ช่วยระบายน้ำในพื้นที่ไร่จากช่วงฤดูน้ำหลาก และกำหนดรูปแบบการจัดการน้ำและข้อตกลงในการบริหารทรัพยากรน้ำทั้ง 5 สายคลองร่วมกัน โดยใช้ชื่อว่า “ปฏิญญาขนาบนาก” ว่าด้วยการบริหารจัดการน้ำ 2552 นำไปสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมอย่างมั่นคงยั่งยืน

ปัจจุบัน ตำบลขนาบนาก ทำอาชีพเกษตรกรรมหลากหลาย ได้แก่

อาชีพทำนา เนื้อที่ 2,716 ไร่ จำนวน 114 ครอบครัว ส่วนใหญ่ปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมือง (พันธุ์ข้าวกาบดำ) ไว้บริโภคและขายในชุมชน
อาชีพทำไร่จาก เนื้อที่ 4,578 ไร่ จำนวน 476 ครัวเรือน ผลผลิตเป็นน้ำตาลจากจำหน่ายทั้งในและนอกพื้นที่
อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (กุ้ง, ปลา) เนื้อที่ 1,487.35 ไร่ จำนวน 190 ครัวเรือน
อาชีพประมงในลำน้ำและชายฝั่ง จำนวน 15 ครัวเรือน

คุณเกษร ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช (สำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช) และ คุณสุรศักดิ์ อนันต์ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอปากพนัง พาทีมงานเทคโนโลยีชาวบ้านเข้าไปเยี่ยมชมวิถีชีวิตเกษตรกรผู้ปลูกและแปรรูปน้ำตาลจาก ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปน้ำตาลจาก ตำบลขนาบนาก ซึ่ง กศน. ตำบลขนาบนาก และ กศน. อำเภอปากพนัง เข้าไปสนับสนุนกิจกรรมอบรมอาชีพเรื่องการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มน้ำตาลจาก และช่วยปรับปรุงบรรจุภัณฑ์สินค้าให้ทันสมัย รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาเรื่องขยายตลาดสินค้าผ่านช่องทางตลาดออนไลน์ กศน. (OOCC)

คุณเกษร ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า “ ต้นจาก” เป็นพืชท้องถิ่นที่ชาวบ้านนำมาใช้ประโยชน์หลากหลายรูปแบบ เช่น “ใบจาก” มาเย็บเป็นตับใช้มุงหลังคา หรือกั้นฝาบ้าน “ยอดจากอ่อน” ใช้มวนยาสูบ “ลูกจาก” ใช้ทำขนมหวาน “งวงจาก” ให้น้ำหวาน นำมาแปรรูปเป็นน้ำตาลจาก น้ำส้มจาก เป็นต้น

คุณสุรศักดิ์ อนันต์ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอปากพนัง กล่าวว่า เกษตรกรในชุมชนตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง ปลูกต้นจากในพื้นที่บ่อกุ้งร้าง การทำตาลจาก หรือ “ทำตาล” เดิมชาวบ้านจะแปรรูปน้ำตาลจากหรือน้ำผึ้งจาก โดยเคี่ยวเป็นน้ำผึ้งใส น้ำผึ้งข้น และผลิตเป็นน้ำตาลปี๊บ รายได้รองลงมาคือ เย็บจาก การทำน้ำส้มจาก และตัดยอดจากเพื่อทำใบจากม้วนบุหรี่ ทาง กศน. เข้ามาสนับสนุนองค์ความรู้เรื่องการแปรรูปน้ำตาลในลักษณะน้ำตาลชนิดเม็ด น้ำตาลจากชนิดผง ฯลฯ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า และเพิ่มโอกาสในการขายผ่านช่องทางตลาดออนไลน์ (OOCC)

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปน้ำตาลจาก

คุณกวี จันทษี ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปน้ำตาลจาก ตำบลขนาบนาก ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 45 หมู่ที่ 2 ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช (โทร. 089-909-6728) เล่าให้ฟังว่า เดิมชาวบ้านผลิตน้ำตาลจากแบบเหลว แต่ปัจจุบัน ทางกลุ่มแปรรูปน้ำตาลจากหลากหลายรูปแบบ ในลักษณะน้ำตาลปึก น้ำตาลสด น้ำตาลปี๊บ และ “น้ำตาลจากแบบผง” เป็นสินค้าตัวใหม่ที่ กศน. ตำบลขนาบนาก และ กศน. อำเภอปากพนัง เข้ามาสนับสนุนองค์ความรู้เรื่องการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

น้ำตาลจากชนิดผง เป็นสินค้าใหม่ที่มีอนาคตสดใส เพราะสามารถนำไปใช้ผสมเครื่องดื่มประเภทชา กาแฟ ฯลฯ เพิ่มรสชาติความหวานอร่อยให้แก่เครื่องดื่มได้หลากหลายชนิด การผลิตน้ำตาลจากแบบผง จำหน่ายได้ในราคากิโลกรัมละ 120 บาท หักต้นทุนแล้ว ยังเหลือผลกำไรกิโลกรัมละ 60-70 บาท การทำไร่จาก มีต้นทุนต่ำ เพราะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ ไม่ใส่ปุ๋ยใส่ยา ปลอดสารเคมีทุกกระบวนการผลิต ทำให้ปลอดภัยต่อเกษตรกรผู้ปลูกต้นจากและประชาชนที่บริโภคน้ำตาลจาก

ปัจจุบัน ตำบลขนาบนาก มีชาวบ้านทำไร่จากและแปรรูปน้ำตาลจาก ประมาณ 40% ของพื้นที่ คิดเป็นจำนวนประชากรประมาณพันกว่าครัวเรือน ปัจจุบัน ป่าจากในพื้นที่ตำบลขนาบนากที่ให้ผลผลิตแล้ว ประมาณ 4,000 กว่าไร่ สร้างรายได้สะพัดในท้องถิ่น เมื่อปี 2561 ประมาณ 35 ล้านกว่าบาท อาชีพการทำจาก ใช้ต้นทุนน้อย โอกาสการขาดทุนไม่ค่อยมี

ที่ผ่านมา ปริมาณผลผลิตน้ำตาลจาก ที่เข้าสู่ตลาดมีปริมาณไม่แน่นอน ขึ้นกับช่วงฤดูเป็นหลัก โดยทั่วไปช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ เป็นช่วงฤดูที่ต้นจากให้น้ำตาลคุณภาพดีที่สุด และสามารถผลิตน้ำตาลจากได้ในปริมาณมาก ทำให้ชาวบ้านขายผลผลิตได้ในราคาถูกลง เฉลี่ยประมาณ 900 บาท ต่อปี๊บ แต่ช่วงที่มีปริมาณผลผลิตเข้าตลาดน้อย ก็ขายน้ำตาลได้ราคาสูงขึ้น ประมาณ 1,500 บาท ต่อปี๊บ

“ช่วงประเพณีเดือนสิบ ของจังหวัดนครศรีธรรมราชมีการผลิตขนมลาจำนวนมาก โดยใช้น้ำตาลจากเป็นส่วนผสมสำคัญเพื่อเพิ่มรสชาติความหวานและกลิ่นหอมให้กับขนมลา ชาวบ้านก็สามารถทำน้ำตาลจากได้ในราคาสูง” คุณกวีกล่าว

การทำน้ำตาลจากคุณกวี เล่าถึงขั้นตอนการทำน้ำตาลจากว่า เลือกงวงจากที่มีอายุ 5-7 เดือน ความยาวก้านงวงประมาณ 1 เมตร ปอกเปลือกงวงจากทิ้งไว้ 15 วัน หลังจากนั้น จะตีงวงจาก แบ่งการตีงวงเป็น 2 ระยะ รวม 9 มื้อ ระยะที่ 1 ตีงวงจากจำนวน 5 มื้อ โดยตีวันเว้นวัน เมื่อครบ 5 มื้อแล้วหยุดตี 15 วัน ระยะที่ 2 ตีงวงจากต่ออีก 4 มื้อ โดยตีวันเว้นวัน ใช้ไม้ตีงวงจากในแต่ละมื้อประมาณ 30 ครั้ง

เมื่อตีครบ 9 มื้อแล้ว ตัดทะลายออกจากงวง ตอนเย็นใช้มีดปาดหน้างวงจากตามรอยที่ตัดทะลายออกเป็นแว่นบางๆ จำนวน 3 แว่น ใช้กระบอกไม้ไผ่รองรับน้ำหวานที่ไหลออกมา หลังปาดงวง รอจนถึงตอนเช้า ปาดงวงอีก 1 แว่น (ล้างหน้างวง) รอจนถึงเวลา 09.00-11.00 น. เริ่มเก็บกระบอกน้ำหวาน สำหรับกระบอกน้ำหวาน ก่อนนำไปใช้งาน ต้องลวกกระบอกไม้ไผ่โดยใช้น้ำหวานที่ต้มกำลังเดือด เทใส่กระบอกไม้ไผ่แล้วเขย่าให้ทั่ว ใส่ไม้เคี้ยมไว้ในกระบอกไม้ไผ่ก่อนนำไปรองรับน้ำหวานทุกครั้ง

หลังเก็บกระบอกไม้ไผ่ที่รองรับน้ำหวานเสร็จแล้ว ชาวบ้านจะเทน้ำหวานจากกระบอกไม้ไผ่ลงใส่กระทะ โดยผ่านภาชนะกรอง เพื่อกรองไม้เคี่ยมและสิ่งเจือปนออก ต้มน้ำหวานให้เดือดประมาณ 3-4 ชั่วโมง จนมีลักษณะเป็นสีน้ำตาล เหนียวข้น ยกกระทะลงจากเตา ระบายความร้อนออกจากน้ำตาล โดยใช้ไม้โซมน้ำตาล ประมาณ 30 นาที จึงตักน้ำตาลใส่ภาชนะบรรจุ (ปี๊บ)

การปลูกดูแลต้นจาก

โดยธรรมชาติแล้ว ต้นจากจะออกยอดจาก (ทางจาก) เฉลี่ยปีละ 4 ยอด ไร่จากของคุณกวีแห่งนี้มีเนื้อที่ 30 ไร่ เป็นที่ดินมรดกจากรุ่นสู่รุ่น สืบทอดอาชีพการทำไร่จากมาโดยตลอด ต้นจากในสวนแห่งนี้มีอายุหลายร้อยปีแล้ว สมัยก่อนตำบลขนาบนากมีดินดีน้ำดี ต้นจากมีขนาดลำต้นโตมากกว่านี้ สามารถผลิตน้ำตาลจากได้จำนวนมาก แต่ปัจจุบันสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ต้นจากมีขนาดเล็กลงและมีลำต้นเตี้ย จึงได้ปริมาณน้ำตาลจากลดน้อยลงไปด้วย

หากใครอยากรู้ว่า จากต้นไหน มีลักษณะเด่น และให้ปริมาณน้ำตาลมาก คุณกวีแนะนำให้สังเกตจากลักษณะใบ ที่เรียกว่า “หูจาก” หากใบจากมีลักษณะต่ำลง แสดงว่าให้น้ำตาลเยอะ ตอนที่นวดทะลายจาก แค่ออกแรงเล็กน้อย ก็ได้ปริมาณน้ำตาลจากได้ง่ายๆ เพราะทะลายจากดังกล่าวมีปริมาณน้ำตาลเยอะอยู่แล้ว

คุณกวี กล่าวว่า น้ำตาลจาก ของตำบลขนาบนากมีลักษณะเด่นกว่าพื้นที่อื่นๆ เพราะต้นจากปลูกในพื้นที่สามน้ำ ประกอบด้วยน้ำจืด น้ำเค็ม และน้ำกร่อย น้ำตาลจากที่ปลูกในชุมชนแห่งนี้จึงมีรสชาติหวานแหลมและมีปริมาณแอลกอฮอล์มากกว่าต้นจากที่ปลูกในพื้นที่น้ำชนิดเดียว กล่าวได้ว่า ลุ่มน้ำปากพนัง เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมปลูกต้นจากสำหรับผลิตน้ำตาลจากมากที่สุด เพราะได้ผลผลิตคุณภาพดี จำนวนมาก ส่วนจังหวัดสมุทรสาครและสมุทรสงคราม แม้มีพื้นที่ปลูกต้นจากจำนวนมาก ซึ่งเป็นสายพันธุ์ชนิดเดียวกับพื้นที่ปากพนัง แต่ต้นจากเหล่านั้นไม่สามารถผลิตน้ำตาลจากได้ เพราะปลูกในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นเอง

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า สั่งการปลัดกระทรวงเกษตรฯ และเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลหรือคาดการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตรหรือเผยแพร่เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขทางการเกษตรที่มีผลต่อสภาพเศรษฐกิจหรือปริมาณผลผลิตและราคาผลผลิต ขอให้คำนึงถึงความแม่นยำของข้อมูลชนิด ประเภทการทำเกษตรกรรมแต่ละชนิด จำนวนพื้นที่เกษตรกรรมหรือจำนวนเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกรต่างๆ ต้องเป็นตัวเลขที่ถูกต้อง โดยให้ตรวจสอบก่อนว่ามีที่มาอย่างไร

ประการสำคัญหากเป็นข้อมูลหรือสถิติที่หน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ รวบรวมไว้ต้องสอบทานให้เป็นข้อมูลเดียวกัน เพื่อไม่ให้ผู้รับข่าวสารหรือรับรายงานไม่เชื่อถือหรือก่อให้เกิดความสับสน และกล่าวหาว่าหน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ บกพร่อง เพราะเป็นหน่วยราชการสังกัดเดียว ตัวเลขยังไม่ตรงกัน เป็นต้น ข้อมูลที่แม่นยำมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อทั้งหน่วยงานในกระทรวงเกษตรฯ และองค์กรต่างๆ

รัฐมนตรีเกษตรฯ กล่าวว่า กรณีวิเคราะห์ข้อมูลหรือคาดการณ์ว่าราคาผลผลิตหรือสภาพเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรในปัจจุบันและอนาคต เช่น จะเกิดภาวะขาดแคลน ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ สินค้าล้นตลาดหรือตลาดต้องการสินค้าเกษตรใด ให้ สศก. ระบุด้วยว่าทำอย่างไรกับการคาดการณ์หรือข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ มีข้อเสนออย่างไรต่อหน่วยปฏิบัติใช้ส่งเสริมการผลิต หรือหน่วยที่รับผิดชอบแก้ไขปัญหาแล้ว ไม่ควรรายงานหรือวิเคราะห์ออกมาลอยๆ แล้วไม่แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้รับไปดำเนินการ

“ต้องวางระบบข้อมูลภาคเกษตรทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากกระทรวงเกษตรฯ เป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลเรื่องการผลิตภาคการเกษตรของประเทศ ที่สำคัญคือ ต้องรู้จำนวนพื้นที่ทำการเกษตรแต่ละชนิด ในทุกฤดูกาล โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าว ยาง ปาล์มน้ำมัน ยังเป็นปัญหาอย่างทุกวันนี้ ที่หน่วยงานในกระทรวงเกษตรฯ ยังมีข้อมูลไม่ตรงกับกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งนายกรัฐมนตรีถามย้ำในที่ประชุม ครม. เรื่องตัวเลขที่ไม่ตรงกันจะยึดของหน่วยงานใด

จากนี้ สศก. และหน่วยงานเกี่ยวข้องเมื่อประเมินสภาวะการผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ หากเกิดภาวะภัยแล้งต้องตอบได้ว่า ฤดูกาลถัดไปเกษตรกรไทย ไม่ควรปลูกอะไร และต้องทำเกษตรกรรมใดที่ตลาดต้องการด้วย รวมทั้งประสานกับหน่วยงานทั้งระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนเกษตรกรลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต ปรับเปลี่ยนทำเกษตร จะทำให้เกษตรกรมีศักยภาพในการแข่งขันของตลาดและรู้เท่าทันสถานการณ์ ซึ่งที่ผ่านมาปัญหาการจัดการผลผลิตภาคเกษตรไม่สามารถทำแผนระยะยาวและวางรากฐานภาคเกษตรได้ สาเหตุหนึ่งมาจากขาดข้อมูลไม่แม่นยำ แล้วต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปเท่านั้น” นายกฤษฎา กล่าว

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของรัฐบาล ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางลดความเหลื่อมล้ำ เกิดการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ด้วยแนวคิดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรจึงดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในทุกจังหวัด โดยชูจุดขาย “ท่องเที่ยวธรรมชาติ วิถีชีวิตเกษตร เสน่ห์แห่งภูมิปัญญา” ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชนท้องถิ่น หวังก่อให้เกิดการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวสร้างชุมชนที่เข้มแข็งโดยลูกหลานไม่ต้องลำบากออกไปหางานนอกบ้าน ช่วยเพิ่มโอกาสขายสินค้าได้ภายในชุมชน ทำให้สังคมชนบทของไทยมีโอกาสเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาล

ท่องเที่ยววิถีคลอง วิถีเกษตรเมืองราชบุรีท่องเที่ยว “วิถีคลอง วิถีไทยตามรอยเสด็จคลองดำเนิน” หนึ่งในเส้นทางการท่องเที่ยวการเกษตรที่กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี อยากชักชวนคนไทยลองหาเวลาว่างไปเที่ยวชมกัน

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีคลอง วิถีเกษตร และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นแห่งนี้นักท่องเที่ยวจะได้นั่งเรือ ล่องไปตามคลอง ชมบรรยากาศริมคลองอันร่มรื่น ชิลล์ลมไปตามสายน้ำ ตื่นตาตื่นใจกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เรียนรู้การทำเกษตรผสมผสาน พายเรือตามร่องสวน ชิมผลไม้สดๆ จากสวนเกษตรแม่ทองหยิบ รับประทานอาหารที่ทำกันสดๆ จากวัตถุดิบที่มีในสวน และช็อปสินค้าของฝากติดไม้ติดมือไปฝากคนที่บ้านในราคาพื้นบ้านอีกด้วย

เส้นทางท่องเที่ยววิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยเสด็จคลองดำเนินแห่งนี้ บริหารจัดการโดยชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน นอกจากสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวมุมมองใหม่ๆ ให้กับชุมชนคลองดำเนินสะดวกแล้ว ยังสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยววิถีคลอง เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรีอีกด้วย

ปักหมุดเส้นทางท่องเที่ยววิถีคลองดำเนิน

สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ได้ปักหมุด 4 ไฮไลท์ ในกิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยววิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยเสด็จคลองดำเนิน ประกอบด้วย1 วัดโชติทายการาม ตามรอยเสด็จ เรียนรู้ประวัติศาสตร์

รัชกาลที่ 4 ทรงโปรดให้ขุดคลองดำเนินสะดวกเพื่อเป็นเส้นทางสัญจร
รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสต้นเสด็จประทับแรมที่วัด ทรงเยี่ยมเยียนราษฎร
รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ ทอดพระกฐินต้น
พิพิธภัณฑ์เรือและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่เชื่อมรอยวิถีไทย วิถีคลอง ตามรอยเสด็จคลองดำเนิน
มณฑป และเจดีย์โบราณที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากร
ครูเพลง สุรพล สมบัติเจริญ เกาะเรือโยงมาขอเป็นลูกศิษย์วัด และแต่งเพลง ดำเนินจ๋า
2 บ้านมหาดเล็ก เจ๊กฮวด

ตื่นตาตื่นใจกับเมนูอาหารที่ทำถวายรัชกาลที่ 5 รับเสด็จประพาสต้นของรัชกาลที่ 5 ความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์และราษฎรของพระองค์ผู้เป็นสหายหลวง

สวนเกษตรผสมผสานแม่ทองหยิบ ล่องเรือชมสวนศึกษาวิถีเกษตร มีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ รัชกาลที่ 9 มาปฏิบัติ เรียนรู้การปลูกไม้ผลแบบลดต้นทุนการผลิต ล่องเรือชมสวน และชิมผลไม้สดๆ
ตลาดเหล่าตั๊กลัก
ชมพิพิธภัณฑ์ ช็อปของฝาก ตลาดดั้งเดิมของอำเภอดำเนินสะดวก สามารถฟื้นฟูเป็นตลาดน้ำที่มีชีวิตดังอดีต ชิมอาหารพื้นถิ่น ชมการแสดงวัฒนธรรม อาทิ ผู้สูงอายุเล่นดนตรีอังกะลุง และมีนักร้องขับกล่อมเพลงสุรชัย สมบัติเจริญ ครูเพลงและผู้ประพันธ์เพลง ดำเนินจ๋า ในขณะเป็นเด็กวัดโชติทายการามช็อปสินค้าของฝาก และของที่ระลึก

สวนเกษตรแม่ทองหยิบ

แม่ทองหยิบเล่าว่า เมื่อ 40 ปีที่แล้ว พื้นที่ดำเนินสะดวกเป็นพื้นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การทำสวน ปลูกพืชอายุสั้น เช่น หอมแดง พริก ถั่วลิสง ข้าวโพด เป็นต้น เนื่องด้วยเป็นที่ราบลุ่มช่วงฤดูฝนน้ำจะหลากมา จึงต้องปลูกพืชอายุสั้น นอกจากนี้ช่วงน้ำท่วมจะหาปลาหากิ่งไม้เก็บไว้เพื่อใช้สำหรับเป็นฟืนสำหรับใช้ในการหุงหาอาหาร

ด้วยภูมิปัญญาจึงคิดทำคันกั้นน้ำให้สูงขึ้น เพื่อคันจะได้กันน้ำไม่ให้ท่วมในสวน จึงสามารถปรับเปลี่ยนจากการปลูกพืชอายุสั้นมาปลูกไม้ผลยืนต้นได้ เพื่อจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตก่อให้เกิดรายได้ตลอดทั้งปี ทำให้วิถีชีวิตเปลี่ยนไป รายได้เพิ่มพูน และได้ปลูกไม้ยืนต้นสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันรุ่นลูกๆ เมื่อสามารถทำสวนได้ทั้งปีไม่ว่าฤดูร้อน ฝน หนาว พวกเรามีงานเข้าสวนกันตลอดทั้งปี ทำให้มีรายได้ เรียกได้ว่าพวกเรามีกินมีใช้ตลอดทั้งปีกันเลยก็ว่าได้

ลูกของแม่… พี่ไพศาลเป็นนักคิดค้น ประกอบกับการชอบศึกษาค้นคว้าดัดแปลง และได้ไปเห็นต้นแบบในการทำสวนแบบผสมผสานจึงเกิดความสนใจ และได้นำมาปรับใช้กับส่วนของตนเอง พร้อมกับน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ รัชกาลที่ 9 มาปฏิบัติประกอบด้วย จนเกิดเป็นสวนแบบผสมผสานสองฝั่งคลองที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP เกษตรปลอดภัย

สวนเกื้อกูลกัน

ล่องเรือตามร่องสวน ชมต้นมะนาว มะพร้าว ส้มโอ มะละกอ อุโมงค์ไม้เลื้อย และพืชผักสวนครัวเก็บกินได้ตามใจชอบแต่เดิมสวนฝั่งนี้เป็นสวนแบบเชิงเดี่ยว รายได้ ไม่ต่อเนื่อง พี่ไพศาลจึงหันมาทำแบบผสมผสานซึ่งสามารถผลิตผลผลิตได้ตามฤดูกาลได้ตลอด พี่ไพศาลได้คิดค้นการปลูกแบบผสมผสาน โดยใช้แนวคิดการปลูกแบบเกื้อกูลกัน มีพืชหลักของสวนฝั่งนี้คือ มะพร้าวกับส้มโอ มะพร้าวกับฝรั่ง มะพร้าวกับมะนาว และมีพืชอื่นแซมเข้ามาเรื่อยๆ

มะพร้าว เป็นพืชสารพัดประโยชน์ ใบให้ร่มเงา รากช่วยยึดดินคันร่องไว้ รากมะพร้าวช่วยดูดน้ำซับน้ำทำให้ดินแห้ง โดยธรรมชาติ รากส้มโอไม่ชอบดินแน่น ดินเหนียว แต่สภาพดินแห้งทำให้รากส้มโอ และมะนาว เดินหาอาหารได้สะดวก ทำให้บำรุงรักษาง่ายให้ผลผลิตที่ดี

ลำคลองอีกฝั่งหนึ่ง เป็นส่วนที่พี่ไพศาลภูมิใจนำเสนอกับการคิดค้น ทดลอง และดัดแปลงจากการไปศึกษาดูงานจากสถานที่ต่างๆ และนำมาปรับใช้ในที่ดินของตัวเองจนได้ผลที่ดี สามารถลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้แรงงาน แปลงนี้ พี่ไพศาลปลูกมะนาวกับละมุด ซึ่งเป็นที่มาของแนวคิด “ต้นไม้กอดกัน” พากันให้ผลผลิต

พี่ไพศาลวิเคราะห์ธรรมชาติของต้นไม้ทั้งสองชนิดให้ฟังว่า ต้นละมุด เป็นพืชที่มีความทนทาน ผลมีผิวสากกระด้าง ทำให้แมลงศัตรูพืชคือ เพลี้ยไม่ชอบ ใบไม่เป็นราง่าย เพราะมีความหนาและแข็งรากต้นละมุดยังสามารถชอนไชดูดน้ำได้ดี ช่วยให้รากมะนาวมีทางเดินหาอาหารได้ดี จึงได้ผลผลิตที่ดีตามไปด้วย

หลายคนสงสัยว่า ทำไมต้องปลูกต้นละมุดกับต้นมะนาวติดกันพี่ไพศาลให้คำตอบว่า กิ่งของต้นละมุดนั้น ช่วยค้ำกิ่งก้านของต้นมะนาวแทนการใช้ไม้ค้ำ ทำให้ประหยัดแรงและไม่เสียเวลาไป ตัดไม้จากป่ามาใช้ค้ำยันต้น ลดแรงงาน ลดเวลาในการดูแลรักษา แถมได้ผลผลิตที่ดีอีกต่างหาก

หากใครผ่านไปจังหวัดราชบุรี อย่าลืมแวะไปท่องเที่ยว “วิถีคลอง วิถีไทยตามรอยเสด็จคลองดำเนิน” ไปสูดอากาศบริสุทธิ์ ท่ามกลางธรรมชาติให้เต็มปอดพร้อมเรียนรู้วิถีชีวิตที่เรียบง่าย ล่องเรือชมบรรยากาศเงียบสงบและร่มรื่นด้วยแมกไม้เก็บผลไม้รสอร่อยจากต้นด้วยมือคุณเอง เชื่อว่าคุณและคนที่คุณรักจะประทับใจทริปท่องเที่ยวธรรมชาติใกล้เมืองแห่งนี้อย่างแน่นอน

ด้วยกระแสการเสนอกฎหมายให้กัญชา และพืชกระท่อมทางการแพทย์ ที่มีผลบังคับใช้ไปแล้วนั้น มีการเผยแพร่พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 โดยมีเหตุผลในการประกาศใช้ เนื่องจากพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน และมีบางบทบัญญัติบางประการไม่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ประกอบกับปรากฏผลการวิจัยว่า สารสกัดจากกัญชาและพืชกระท่อมมีประโยชน์ทางการแพทย์เป็นอย่างมาก ซึ่งหลายประเทศทั่วโลก ได้แก้กฎหมายเพิ่มเติมเพื่อเปิดโอกาส อนุญาตให้ประชาชนใช้กัญชาและพืชกระท่อมเพื่อประโยชน์ในการรักษาโรค และประโยชน์ทางการแพทย์ได้ เนื่องจากพ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522 จัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ห้ามเสพ หรือนำไปใช้ในการบำบัดรักษาผู้ป่วย ซึ่งกำหนดโทษทั้งผู้เสพและครอบครอง

ประเทศไทย ถือเป็นชาติแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่อนุญาตให้ใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และการวิจัยปลายปี พ.ศ. 2561 รัฐบาลเร่งปลดล็อคกฎหมายใช้กัญชาทางการแพทย์ และทาง “วิป สนช.” ก็คาดหวังว่าจะให้การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวเป็น “ของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน” ส่วนที่เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม ก็มีนโยบายของบางพรรคการเมืองที่ประกาศสนับสนุนการปลูกกัญชาเป็นพืชรายได้ในครัวเรือน ภายใต้ข้อกำหนดตามกฎหมาย

อีกทั้งมีทีมนักวิจัยที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับกัญชา แต่ได้เพียงในหลอดทดลองและกับสัตว์เท่านั้น ถ้าหากมีกฎหมายอนุญาตให้ทดลองกับมนุษย์ได้ ก็จะทำให้มีการค้นพบยาใหม่จากสารในกัญชา ซึ่งมีถึง 2 ชนิด ถ้าหากเป็นไปตามข้อเสนอปลดล็อคกฎหมาย ก็เชื่อว่าประเทศไทยก็จะไม่ต้องสูญเสียผลประโยชน์มูลค่านับแสนล้าน

“จากกัญชา มา “กัญชง” ลงแปลงปลูก” หลายคนอาจจะสับสนกับคำว่า “กัญชง” หากไม่เคยได้ยินมาก่อนก็คิดว่าเขียนคำผิด หรือสะกดสระอา เป็น ง (งู) แต่ด้วยข้อมูลเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าระดับมีชื่อดีเด่นในด้าน “สิ่งทอ” ทำให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปมากขึ้นในแวดวงอุตสาหกรรม

หรือถ้าหากมีคนจะสืบสาวเล่าเรื่องในเชิงประเพณีวัฒนธรรม ก็คงจะต้องกล่าวถึง “ชาวม้ง กับกัญชง” เนื่องจากกัญชงเป็นพืชพื้นบ้านที่ชาวม้งสัมผัสตั้งแต่เกิดจนตาย เพราะในชนเผ่าเชื่อกันว่า เป็นพืชที่เทพเจ้าประทานแก่ชาวม้ง โดยในภาษาม้ง เรียกกันว่า “หมั้ง” หรือ “ม่าง” เชื่อว่าเทพเจ้าสร้างโลกและสร้างมนุษย์ ได้ประทานพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืช มาให้มนุษย์ได้ใช้เป็นปัจจัย 4 และใช้ในพิธีกรรม

โดยชาวม้งได้ลอกเปลือกกัญชงแล้วนำเส้นใยมาต่อกันเป็นเส้น ทำเป็นเส้นด้าย และเส้นเชือก รวมทั้งใช้สานเป็นรองเท้าของคนตาย เพื่อเดินทางไปสู่สวรรค์ ทำเป็นด้ายสายสิญจน์ในพิธีกรรมต่างๆ ตลอดจนทอผ้าเครื่องนุ่มห่ม โดยเฉพาะในพิธีอัวเน้ง หรือพีเข้าทรง

กัญชง เป็นพืชที่มีเส้นใยเหนียว เหมาะที่จะแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ อาจจะเคยได้ยินคำว่า “เฮมพ์” (hemp) ในแวดวงวิชาการก็คือ กัญชงที่เรากำลังกล่าวถึงนั่นเอง ถิ่นกำเนิดมาจากอินเดีย ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเทือกเขาหิมาลัย พบว่า มีมากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก ผลิตเฮมพ์ในเชิงอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ในประเทศจีน แคนาดา และสหภาพยุโรป ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา

สมัคร Royal Online V2 มูลค่าเมล็ดพันธุ์เฉลี่ยของห้าครั้งสุด

สมัคร Royal Online V2 ท้าย Final Fours นี้เป็นมากกว่าการป้องกันเก่าชนะสัจพจน์ประชัน ทีมทัวร์นาเมนต์กำลังเดินทางไปยังเมืองที่ไม่คุ้นเคย เล่นในสนามที่ไม่คุ้นเคย เล่นในเวลาที่ไม่คุ้นเคย และบางครั้งก็เล่นในสนามหรือสนามกีฬาที่มีฉากหลังเป็นการยิงที่แย่มาก ทั้งหมดนี้ส่งผลต่อความผิด นั่นเป็นเหตุผลที่ทีมที่มีแนวรับดีที่สุดมักจะทำได้ดีตั้งแต่เนิ่นๆ การป้องกันขึ้นอยู่กับความพยายามและแผนการ สิ่งเหล่านั้นกำลังเดินทาง การยิงไม่ได้ จากข้อมูลของ Ken Pomeroy ทีมทัวร์นาเมนต์ 10 อันดับแรกในด้านประสิทธิภาพการป้องกันที่ปรับแล้ว ได้แก่ เวอร์จิเนีย, เคนตักกี้, แอริโซนา, ซานดิเอโกสเตท, โอคลาโฮมา, หลุยส์วิลล์, แคนซัส, ยูทาห์, บัตเลอร์ และวิลลาโนวา

6. เส้นทาง ไม่ใช่วงเล็บ
ไม่สำคัญว่าทีมใดจะมีภูมิภาคที่ยากที่สุด เพราะพวกเขาไม่ได้เล่นแบบพบกันหมด แต่ละทีมในทัวร์นาเมนต์จะต้องชนะหกเกมจึงจะคว้าแชมป์ได้ ดังนั้นสิ่งเดียวที่สำคัญคือเส้นทางของทีมไปสู่รอบ Final Four ไม่ใช่ภูมิภาค ทีมต่างๆ อาจอยู่ในภูมิภาคที่ยากลำบาก แต่มีเส้นทางที่ง่ายดายผ่านทัวร์นาเมนต์ และทีมต่างๆ ก็สามารถอยู่ในภูมิภาคที่ง่าย แต่มีเส้นทางที่ยากลำบากโดยขึ้นอยู่กับว่าใครจะเล่นไปตลอดเส้นทาง วอชิงตันโพสต์กระทืบเมตริกขั้นสูงและสรุปว่ารัฐเคนตักกี้ซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์อันดับ 1 โดยรวมและแอริโซนาซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ 2 มีเส้นทางที่ง่ายที่สุดตลอดการแข่งขัน

5. การจับคู่มีความสำคัญ
ใน NBA โดยทั่วไปทีมที่มีความสามารถมากที่สุดจะชนะ เนื่องจากการแข่งขันรอบเพลย์ออฟ 7 เกมสามารถกำจัดความแปรปรวนได้ดี แต่ในการแข่งขัน NCAA แบบแพ้คัดออก การจับคู่มีความสำคัญพอๆ กับความสามารถ ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของทีมและสไตล์การเล่น รุ่นน้องที่มีความสามารถสามารถต่อสู้กับรุ่นน้องและผู้อาวุโสที่แข็งแกร่งกว่าและมีประสบการณ์มากกว่าได้ บางทีมเน้นการป้องกันและต่อสู้กับขนาด หากพวกเขาเจอกับทีมที่มีขนาดใหญ่มาก ให้ระวัง ในทำนองเดียวกัน การทำให้เกมช้าลงง่ายกว่าการเร่งความเร็ว นั่นเป็นสาเหตุที่ทีมที่ชอบวิ่งต้องต่อสู้กับทีมที่ชอบชะลอความเร็ว เมื่อคุณเลือกเกม คุณต้องเข้าใจสไตล์การเล่นของทีมด้วย นอร์ทแคโรไลนาชอบวิ่ง เวอร์จิเนียชอบที่จะทำให้มันช้าลง รัฐเคนตักกี้สามารถเล่นได้หลายความเร็ว Northern Iowa เป็นทีมที่มีประสบการณ์และมีผู้เล่นโพสต์ที่โดดเด่น Duke มีหนึ่งในศูนย์รุกที่ดีที่สุดในเกม แต่ต้องดิ้นรนเพื่อปกป้องชายร่างใหญ่ การทำความเข้าใจการจับคู่ช่วยในการเลือกผู้ชนะ มันไม่ใช่แค่เกี่ยวกับความสามารถเท่านั้น

4. 12 ต่อ 5 พลิก
สถานการณ์ สามปีที่ผ่านมา 12 เมล็ดมี 8-4 ในรอบเปิด (รอบ 64 ทีม) ของทัวร์นาเมนต์ ในปีนี้ บัฟฟาโลและสตีเฟน เอฟ. ออสตินมีแนวโน้มว่าจะเป็นผู้ท้าชิงที่จะเอาชนะความไม่พอใจ 12-5 ได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากลุ่มของคุณมีเกมพลิกผันสองสามเกมจากเกมเหล่านี้

3. Duke จะไม่ชนะ
สิ่งนี้จะกลับไปสู่การจับคู่กัน Duke ไม่เข้ากันกับรัฐเคนตักกี้ได้ดีนัก ความยาวของรัฐเคนตักกี้ในทุกตำแหน่งจะรบกวน Duke และปีศาจสีน้ำเงินไม่มีความรวดเร็วเพียงพอที่จะสร้างรูปลักษณ์ที่เปิดกว้างเพียงพอต่อการป้องกันที่น่าประทับใจของรัฐเคนตักกี้ เหตุผลเดียวที่จะเลือก Duke ให้ชนะในกลุ่มของคุณคือถ้าคุณคิดว่ารัฐเคนตักกี้ไปไม่ถึงเกมชิงแชมป์

2. การเดิมพันที่คุ้มค่า
ตอนนี้เคนตักกี้เป็นเต็ง 6-5 ที่จะคว้าแชมป์ที่Bovada Sportsbook. การเดิมพันนั้นมีมูลค่าไม่มากนัก มูลค่าที่แท้จริงบนกระดานคือการเดิมพันกับทีมที่สามารถเอาชนะรัฐเคนตักกี้ได้ ทีมที่เหมาะกับใบเรียกเก็บเงินดังกล่าว ได้แก่ แอริโซนา (15/2), วิสคอนซิน (17/2), น็อทร์ดาม (25/1), รัฐไอโอวา (33/1) และนอร์ธแคโรไลนา (40/1) แค่นั้นแหละ. นั่นคือรายการ เหล่านี้เป็นทีมเดียวที่มีการผสมผสานระหว่างขนาด ความเร็ว ความสามารถรอบด้าน และความสามารถในการทำคะแนนเพื่อทำให้รัฐเคนตักกี้ไม่พอใจ

1. เคนตักกี้ปะทะสนาม
นี่เป็นหนึ่งในเดิมพันที่ดีที่สุดบนกระดาน คุณสามารถรับรัฐเคนตักกี้ได้ที่ +120 จากการเดิมพันนี้ที่ Bovada ซึ่งคุ้มค่ามากสำหรับทีมเต็งอย่างล้นหลาม โชคดีสำหรับรัฐเคนตักกี้ Wildcats จะเล่นได้ไม่เกินสามทีมเท่านั้นที่สามารถเอาชนะพวกเขาได้ พวกเขามีแนวโน้มที่จะเล่นเพียงสองทีม เนื่องจากทีมส่วนใหญ่ที่สามารถเอาชนะรัฐเคนตักกี้ได้มีเส้นทางที่ยากลำบากของตนเองในการนำทางเพียงเพื่อให้ได้โอกาส Notre Dame เป็นทีมเดียวในภูมิภาคเคนตักกี้ที่สามารถเอาชนะพวกเขาได้

PENNSYLVANIA – แนวคิดของการพนันออนไลน์ที่ถูกกฎหมายกำลังรวบรวมไอน้ำในเพนซิลเวเนียตาม Tribune Live

ปัจจุบัน เพนซิลเวเนียกำลังจัดการกับการขาดดุลงบประมาณของรัฐจำนวน 2.3 พันล้านดอลลาร์ และกำลังจับตาดูวิธีแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจที่เป็นไปได้อย่างฉันมิตร รายงานกล่าว

ความพยายามที่จะทำให้การเล่นเกมออนไลน์ถูกกฎหมายก่อนหน้านี้ไม่ได้รับความนิยมหรือประสบความสำเร็จในรัฐเพนซิลวาเนีย แต่ในวงกว้างคาดว่าที่ใดก็ได้ระหว่าง 8-11 รัฐของสหรัฐอเมริกาจะพิจารณาร่างกฎหมายที่ทำให้การพนันออนไลน์ถูกกฎหมายในปี 2558 รายงาน Tribune Live กล่าว

กรีซ – ยานิส วารูฟาคิส รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของกรีก ประเมินว่ากรีซสามารถเก็บภาษีการพนันออนไลน์ได้ 500 ล้านยูโรต่อปี เอกาธิเมรินีรายงาน

อย่างไรก็ตาม มีบางคนตั้งคำถามว่าตัวเลขที่แนะนำของเขาเป็นอย่างไร รายงานระบุ

เอกาธิเมรินีกล่าวว่าจำนวนเงินจริงที่กรีซอาจรวบรวมได้นั้นลดลง 10 เท่าเมื่อพิจารณาจากตัวเลขในปี 2554 อิตาลี – การแพร่กระจายของการพนันที่ถูกกฎหมายในอิตาลีกำลังถูกอ้างถึงเป็นปัจจัยในการเสริมสร้างกิจกรรมมาเฟีย สำนักข่าวรอยเตอร์รายงาน

รัฐบาลอิตาลีผ่อนคลายกฎหมายการพนันเพื่อสร้างรายได้พร้อมกับโอกาสในการต่อสู้กับองค์กรอาชญากรรม รายงานกล่าว

มันถูกกล่าวหาว่าให้โอกาสในการฟอกเงินตามรายงานของ Reuters

อิตาลีมีเครื่องสล็อตวิดีโอมากถึง 400,000 เครื่องในสถานที่เช่นบาร์กาแฟ รายงานระบุ ROME และ PROVIDENCE, Rhode Island – (ข่าวประชาสัมพันธ์) – GTECH SpA ประกาศในวันนี้ว่าศาลสูงแห่งอังกฤษและเวลส์ได้ออกคำสั่งอนุมัติให้เสร็จสิ้นการควบรวมกิจการข้ามพรมแดนของ GTECH กับและเข้าสู่ International Game Technology plc

การควบรวมกิจการจะมีผลในเวลา 00.01 น. [GMT] ของวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจหรือการสละสิทธิ์ของเงื่อนไขบังคับก่อนที่เหลืออยู่ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงควบรวมกิจการสำหรับการเข้าซื้อกิจการ International Game Technology ลงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2014 และระบุไว้ในเอกสารการควบรวมกิจการ

GTECH จะประกาศความพึงพอใจหรือการสละสิทธิ์ของเงื่อนไขบังคับก่อนดังกล่าวโดยทันที และไม่ว่าในกรณีใดๆ เมื่อตลาดหลักทรัพย์อิตาลีเปิดทำการในวันที่ 1 เมษายน 2015

เนื่องด้วยวันที่คาดว่าจะมีผลของการควบรวมกิจการ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงิน GTECH Stand Alone ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2014 ซึ่งคาดว่าจะจัดขึ้นในวันที่ 16 เมษายน 2015 ตามปฏิทินประจำปีของบริษัทสำคัญๆ เหตุการณ์ยังไม่ได้ถูกเรียก

MASHANTUCKET, คอนเนตทิคัต – (ข่าวประชาสัมพันธ์) – วันนี้ Foxwoods Resort Casinoรายงานรายรับของสล็อตที่ 31.6 ล้านดอลลาร์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ตัวเลขนี้ลดลง 19.8 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับ 39.1 ล้านดอลลาร์ในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2014 การจัดการสำหรับเดือนนี้อยู่ที่ 382.9 ล้านดอลลาร์ ลดลง 20.1 เปอร์เซ็นต์จากการเดิมพัน 479.3 ล้านดอลลาร์ในเดือนเดียวกันของปี 2014

เงินบริจาคของ Foxwoods ให้กับกองทุนรายได้พิเศษคอนเนตทิคัตในเดือนกุมภาพันธ์ 2015 อยู่ที่ 8.2 ล้านดอลลาร์ ซึ่งส่งผลให้เงินบริจาคสะสมแก่รัฐนับตั้งแต่ Foxwoods เปิดทำการในปี 1992 เป็นเกือบ 3.7 พันล้านดอลลาร์

“รายได้สล็อตที่ลดลงเมื่อเทียบเป็นรายปีนั้นเนื่องมาจากสภาพอากาศเกือบทั้งหมด” Felix Rappaport ประธานและซีอีโอของ Foxwoods Resort Casino กล่าว “ทางตอนใต้ของนิวอิงแลนด์ประสบกับความหนาวเย็นและหิมะตกเป็นประวัติการณ์ในเดือนกุมภาพันธ์ ทำให้การเดินทางไปยังโรงงานของเราทางตะวันออกเฉียงใต้ของคอนเนตทิคัตเป็นปัญหาเกือบทั้งเดือน”

กุมภาพันธ์เป็นเดือนที่โชคดีสำหรับแขกของ Foxwoods Resort Casino เนื่องจากสถานที่ให้บริการได้ฉลองครบรอบ 23 ปีของการเล่นเกมและความบันเทิงระดับโลกที่น่าตื่นตาตื่นใจ พร้อมด้วยกิจกรรม โปรโมชั่น และการแจกของรางวัลที่น่าตื่นเต้น งานเฉลิมฉลองประกอบด้วยการเต้นรำ ดนตรี และเกร็ดความรู้ที่ Foxwoods Dream Team จัดให้ นอกจากนี้ แขกยังได้รับเงินสดและรางวัลรายวัน เช่น ที่พักค้างคืน ตั๋วคอนเสิร์ต บัตรของขวัญ การเล่นสล็อตโบนัส และส่วนแบ่งเงินสด 23,000 ดอลลาร์ นอกจากนี้ คาสิโนรีสอร์ทที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือยังเป็นเจ้าภาพจัดการแสดงที่ยิ่งใหญ่และสว่างไสวที่สุดในโลกในเดือนกุมภาพันธ์ รวมถึง Craig Ferguson, Lion Fight 20 และ 70’s Soul Jam เนื้อเรื่อง The Stylistics, The Chi-Lites, The Manhattans, The Dramatics, The Delfonics, บลัดสโตนและคลื่นความร้อน

ความตื่นเต้นยังคงดำเนินต่อไปในเดือนมีนาคมด้วยกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นอีกมากมายใน Fox Theatre ในตำนาน Grand Theatre อันงดงาม และ Comix Comedy Club ที่เป็นส่วนตัว ซึ่งรวมถึง Marie Osmond (18 มีนาคม), Sinbad (20 มีนาคม), Cheech & Chong (21 มีนาคม), Fifth Harmony (22 มีนาคม), Gran Combo & Tego Calderon (27 มีนาคม) และ Barry Manilow (28 มีนาคม)

มท. POCONO, เพนซิลเวเนีย – (ข่าวประชาสัมพันธ์) – Mount Airy Casino Resort ซึ่งเป็นรีสอร์ทที่ได้รับรางวัล AAA Four Diamond แห่งแรกของรัฐเพนซิลวาเนีย กำลังขยายการให้บริการด้านอาหารด้วยการเปิดตัว Bistecca by Il Mulino Bistecca by Il Mulino ผสมผสานมรดกทางวัฒนธรรมของพาสต้าที่ปรุงด้วยมือ อาหารทะเลท้องถิ่น และผักสดจากฟาร์มที่ปรุงด้วยอาหารสไตล์คลาสสิกของอาบรุซโซ เข้ากับสเต๊กเฮาส์ที่ทันสมัยแสนสบาย Bistecca by Il Mulino จะมอบมื้ออาหารที่น่าจดจำแก่ผู้มารับประทานอาหารพร้อมบริการระดับโลก

“Il Mulino มีประเพณีการทำอาหารที่มีชื่อเสียง และเรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เปิดร้านอาหารใหม่ล่าสุด Bistecca by Il Mulino ที่ Mount Airy Casino Resort” John Culetsu รองประธานบริหารและผู้จัดการทั่วไปของ Mt. Airy กล่าว “ร้านอาหารแห่งนี้เป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมจากร้านอาหารอื่นๆ ของรีสอร์ท และนำเสนออาหารทั้งแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่ที่หลากหลาย ซึ่งแน่นอนว่าจะทำให้แขกของเราพึงพอใจ” เขากล่าว

Bistecca by Il Mulino มอบประสบการณ์การรับประทานอาหารที่ดีที่สุดแก่แขก ตั้งแต่บรรยากาศ เมนูที่กว้างขวาง ไปจนถึงเมนูไวน์ที่ได้รับการตกแต่งอย่างเชี่ยวชาญ เมื่อเริ่มมื้ออาหาร แขกสามารถเอร็ดอร่อยกับอาหารเรียกน้ำย่อย เช่น ปลาหมึกยักษ์ย่างเสิร์ฟพร้อมถั่วขาวและมะเขือเทศ ไปจนถึงขนมปังแผ่นและสลัดออร์แกนิก ห้องอาหารยังให้บริการ Crudos และอาหารทะเลสดใหม่หลากหลายรายการจาก Raw Bar ซึ่งรวมถึงหอยและหอยนางรม Littleneck กุ้งเมนล็อบสเตอร์ หรือค็อกเทลปูก้อนจัมโบ้

เมนูนี้ยังประกอบด้วยเนื้อหมู เนื้อลูกวัว และเนื้อพรีเมียมอายุ 28 วัน และเนื้อไพร์มพร้อมซอสอันเป็นเอกลักษณ์และเครื่องเคียงที่คัดสรรมาอย่างดี หรือ Piatti Al Forno ซึ่งเป็นหม้อปรุงอาหารแบบดั้งเดิมที่ย่างในเตาอบพิซซ่า ผู้เข้าพักสามารถเลือกจากตัวเลือกต่างๆ เช่น Carciofi e Melanzana Melanzane ซึ่งผสมผสานมะเขือยาวย่าง หัวใจอาติโชก ซูกินี และถั่วแคนเนลลินี เข้ากับ Baked Ricotta Gnocchi พร้อมมอสซาเรลลาสดและใบโหระพา

เมนูพิเศษของ Bistecca by Il Mulino ได้แก่ ปลากระโทงดาบย่างราดด้วยน้ำผึ้ง มะนาว และเคเปอร์ หรือ Bistecca Burger ซึ่งเป็นสเต็กเนื้อแบล็คแองกัสอันเป็นเอกลักษณ์ ราดด้วยเบคอนรมควัน Applewood และเชดดาร์ชีส เสิร์ฟพร้อม ด้านหนึ่งของทรัฟเฟิลทอด

หลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้ว แขกสามารถดื่มด่ำกับของหวานได้หลากหลายเมนู เช่น Ricotta Zeppole ไปจนถึง Tiramisu Espresso Corteccia มีบริการเครื่องดื่มหลังอาหารค่ำทั้งแบบมีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์หลากหลายรายการเช่นกัน

นอกจากเมนูแล้ว บรรยากาศที่สร้างขึ้นจากการจัดวางและการตกแต่งของร้านอาหารยังเหมาะกับประสบการณ์การรับประทานอาหารระดับเฟิร์สคลาสอีกด้วย ร้านอาหารมีห้องรับประทานอาหารส่วนตัว 2 ห้อง สามารถรองรับแขกได้มากถึง 40 คนต่อห้อง ชั้นวางไวน์ขนาดใหญ่ และบาร์ขนาดใหญ่ซึ่งมีค็อกเทลที่ปรุงด้วยมือ เฟอร์นิเจอร์ไม้สีเข้มและแสงไฟสลัวๆ ทั่วทั้งห้องของร้านอาหารสร้างบรรยากาศการรับประทานอาหารที่หรูหราและเป็นส่วนตัวซึ่งเข้ากันได้อย่างลงตัวกับเมนูที่หลากหลาย

Bistecca by Il Mulino เปิดวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดี เวลา 17.30 น. – 22.00 น. และวันศุกร์และวันเสาร์ เวลา 17.30 น. – 23.00 น. ONCHAN เกาะแมน — (ข่าวประชาสัมพันธ์) — ‘BRAYDEN93’ ผู้เล่นชาวอเมริกันที่ปัจจุบันอาศัยอยู่ในเม็กซิโก ได้รับรางวัลชนะเลิศในเช้าวันจันทร์ของการแข่งขัน Sunday Million 9th Anniversary โดยได้รับรางวัลเกือบ 600,000 ดอลลาร์ที่ PokerStars ซึ่งเป็น Amaya Gaming Group ,อิงค์ (TSX: AYA) บริษัท

ใน การต่อสู้ แบบเผชิญหน้าที่พลิกกลับไปกลับมา ‘BRAYDEN93’ สามารถเอาชนะ การขาดดุล ชิป ครั้งใหญ่ เพื่อรับเงินพิเศษ 100,000 ดอลลาร์ที่จัดสรรไว้สำหรับผู้ชนะ อย่างไรก็ตาม จากข้อตกลงแบบเจ็ดมือ รองชนะเลิศ ‘kelly_koulis’ จากกรีซ กลายเป็นผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุด โดยมีเงินรางวัลรวม 725,267.11 ดอลลาร์ แปดประเทศเป็นตัวแทนในตารางสุดท้ายแบบเก้ามือ โดยผู้เล่นแปดอันดับแรกแต่ละคนมีเงินเดิมพันหกหลัก

ทัวร์นาเมนต์พิเศษซึ่งเฉลิมฉลองครบรอบเก้าปีของ PokerStars Sunday Million ครั้งแรก มีผู้เข้าร่วม 50,432 รายและเงินรางวัลรวม 10,086,400 ดอลลาร์ ทำให้เป็นทัวร์นาเมนต์โป๊กเกอร์ออนไลน์ที่ร่ำรวยที่สุดเป็นอันดับแปดตลอดกาล ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นโดยกิจกรรมหลัก World Championship of Online Poker (WCOOP) ห้ารายการและการแข่งขันครบรอบพิเศษ Sunday Million สองรายการก่อนหน้านี้

ข้อมูลสำคัญ
Sunday Million 9th Anniversary ($215 NL Hold’em)
รายการ: 50,432
เงินรางวัลรวม: $10,086,400
สถานที่จ่าย: 8,397
1. BRAYDEN93 (เม็กซิโก) $597,719.60*
2. kelly_koulis (กรีซ) $725,267.11*
3. Tiltinha (บราซิล) $567 ,978.95*
4. พีเอสโมซัค (บัลแกเรีย) 542,539.85 ดอลลาร์สหรัฐฯ*
5. ซอนโมเนดาส (อาร์เจนตินา) 413,610.60 ดอลลาร์สหรัฐฯ*
6. ซาลาลิตโต (ฟินแลนด์) 394,207.12 ดอลลาร์สหรัฐฯ*
7. ModzillaPL (แคนาดา) 336,550.72 ดอลลาร์สหรัฐฯ*
8. bari_nikolov (บัลแกเรีย) 119,523.84 ดอลลาร์
สหรัฐฯ 9. Kokli_1 (สาธารณรัฐเช็ก) 87,247.36 ดอลลาร์

(ข่าวประชาสัมพันธ์) – บริการชั้นหนึ่งหมายถึงการมอบความบันเทิงออนไลน์ที่ดีที่สุดให้กับผู้เล่น และ Golden Riviera Casino ก็นำเสนอสิ่งนี้ให้มีศิลปะ ทัวร์นาเมนต์ผู้เล่นหลายคนครั้งต่อไปของพวกเขาถูกกำหนดให้เพิ่มความพิเศษให้กับเดือนมีนาคม โดยนำเสนอความตื่นเต้นให้กับผู้เล่นในการเล่นเกมการแข่งขันในหนึ่งในเกมชั้นนำของคาสิโนอย่างThunderstruck IIรวมกับโอกาสในการชนะส่วนแบ่งเงินรางวัลรวม 1,500 ยูโร .

หากต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขัน โดยมีโอกาสได้ตำแหน่งบนกระดานผู้นำและส่วนแบ่งของเงิน ผู้เล่นจะต้องลงทะเบียนสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้ฟรี โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ €10 ต่อคน ทัวร์นาเมนต์เริ่มต้นในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558 (18:00 GMT) จนถึงวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 (22:00 GMT)

นับตั้งแต่ Thunderstruck II บุกเข้าไปในแค็ตตาล็อกของ Golden Riviera Casino มันก็เหมือนกับเกมรุ่นก่อน ที่ได้พิสูจน์ตัวเองว่าเป็นเกมสำหรับผู้ชนะ Thunderstruck II นำผู้เล่นเข้าสู่ Valhalla ซึ่งเป็นที่อยู่ของเทพเจ้านอร์ส Odin, Thor และ Loki ภาพแอนิเมชั่นอันน่าทึ่งถูกบรรยายด้วยกราฟิกความละเอียดสูงและมาพร้อมกับเอฟเฟกต์เสียงที่น่าจับตามอง นำเสนอ 243 วิธีในการชนะบนห้าวงล้อพร้อมกับฟรีสปิน ตัวคูณ และระดับโบนัสที่สะสมเงินรางวัล

ผู้จัดการคาสิโนและโฆษก Max Stern ตั้งตารอที่จะเริ่มทัวร์นาเมนต์ถัดไป “ทัวร์นาเมนต์ของเราเป็นไฮไลท์ที่แท้จริงในแต่ละเดือน และฉันรู้ว่าผู้เล่นรักพวกเขา” เขากล่าว “ขอให้ทุกคนที่มีส่วนร่วมโชคดี”

ผู้เล่นใหม่ที่ Golden Riviera เริ่มต้นด้วยโบนัสเงินฝากสามระดับสูงถึง $/€1,400 ฟรีที่น่าประทับใจจากการฝากสามครั้งแรก การฝากครั้งแรกจะถูกจับคู่ 100% สูงถึง $/€150 ซึ่งหมายความว่าเมื่อผู้เล่นฝากเงิน $/€150 พวกเขาจะเล่นด้วยเงิน $/€300 เงินฝากครั้งที่สองจะถูกจับคู่ 25% สูงถึง $/€500 ซึ่งหมายความว่าเมื่อพวกเขาฝากเงิน $/€2,000 พวกเขาจะเล่นได้จริงด้วยเงิน $/€2,500 และการฝากครั้งที่สามจะถูกจับคู่ 50% สูงถึง $/€750 – ฝาก $/€1,500 และเล่นด้วย $/€2,250 จากนั้นปิดท้ายด้วย 30 ฟรีสปินบนGame of Thronesเช่นกัน!

ด้วยชื่อใหม่เหล่านี้ มีเกมคุณภาพสูงอื่นๆ อีกกว่า 650 เกม ซึ่งทั้งหมดขับเคลื่อนโดย Microgaming Systems ผู้พัฒนาเกมออนไลน์ชั้นนำ การรักษาความปลอดภัยของธนาคารถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก และมีตัวเลือกการธนาคารให้เลือกมากมาย ตั้งแต่บัตรเครดิตไปจนถึงบริการกระเป๋าเงินบนเว็บ ข้อมูลธนาคารและข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดถูกส่งผ่านเทคโนโลยีการเข้ารหัส 128 บิต ซึ่งเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรม

ลาสเวกัส – Wynn Resorts, Limited กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าอาจถูกบังคับให้ซื้อคืนส่วนหนึ่งของหนี้องค์กรภายใต้เงื่อนไขที่ไม่เอื้ออำนวยหากสมาชิกคณะกรรมการที่ถูกขับออกจากตอนนี้ Elaine Wynn มีชัยในคดีความของเธอเหนือข้อตกลงผู้ถือหุ้นกับสามีเก่าของเธอ ประธานบริษัท และ ซีอีโอ สตีฟ วินน์

ในการยื่นเอกสารมอบฉันทะขั้นสุดท้ายกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ Wynn Resorts กล่าวว่า “การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการควบคุม” อาจเกิดขึ้นได้หาก Elaine Wynn ได้รับอนุญาตให้ “ขาย ให้ของขวัญ หรือกำจัด” บางส่วนหรือทั้งหมดของเธอมากกว่า 9.5 ล้านหุ้นใน Wynn Resorts

“ไม่สามารถรับประกันได้ว่าบริษัทจะสามารถรีไฟแนนซ์บันทึกอาวุโสตามเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ในปัจจุบัน” Wynn Resorts กล่าว บริษัทมีหนี้ระยะยาว 7.3 พันล้านดอลลาร์

Wynn Resorts ลงรายละเอียดเพิ่มเติมว่าเหตุใด Elaine Wynn จึงไม่ได้รับการเสนอชื่ออีกครั้งสำหรับที่นั่งบนกระดานที่เธอนั่งตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2545 บริษัท กลับเสนอชื่อกรรมการสองคนคือ John Hagenbuch และ J. Edward Virtue เป็นเวลาสามคน เงื่อนไขปี

Wynn Resorts ยังยื่นจดหมายถึงผู้ถือหุ้นเพื่อขอคะแนนเสียงก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นวันที่ 24 เมษายนในลาสเวกัส

อีกประการหนึ่ง Elaine Wynn กำลังมองหาที่นั่งกลับคืนมาในคณะกรรมการที่เธอดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทในปี 2545 ในแถลงการณ์เมื่อวันจันทร์ เธอขอให้ผู้ถือหุ้นรอจนกว่าพวกเขาจะได้รับเอกสารมอบฉันทะก่อนจะลงคะแนนเสียง

การต่อสู้ตัวแทนที่น่ารังเกียจได้เด้งกลับจากศาลหย่าร้างไปยังห้องประชุมคณะกรรมการ การต่อสู้ครั้งนี้เป็นหลุมบ่อของเกมลาสเวกัสและไอคอนการกุศลซึ่งหย่าร้างกันในปี 2553 และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่สองในสามของ Wynn Resorts ซึ่งดำเนินธุรกิจคาสิโนโรงแรมบน Strip และในมาเก๊า

Elaine Wynn กล่าวว่าการถอดถอนของเธอจะกำจัด “เสียงที่เข้มแข็งและเป็นอิสระ” ออกจากคณะกรรมการ

“ฉันไม่เพียงแค่ก้าวก่ายพรรคและกลับให้ทีมผู้บริหารของเรา รวมถึงประธานและซีอีโอของเรา รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นของเราแทน” เธอกล่าวในแถลงการณ์ของเธอ

ในหนังสือมอบฉันทะความยาว 55 หน้า Wynn Resorts กล่าวว่าการฟ้องร้องของ Elaine Wynn ในปี 2555 ไม่ได้อยู่ในผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นของบริษัท ภายใต้ข้อตกลงผู้ถือหุ้นที่มีมายาวนาน ซึ่งลงนามครั้งแรกในปี 2545 และแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2549 และ 2553 Steve Wynn มีอำนาจควบคุมการลงคะแนนเสียงในหุ้นของ Elaine Wynn

ตามข้อตกลง ทั้งคู่ควบคุมร้อยละ 19.3 ของ Wynn Resorts ซึ่งเป็นเดิมพันเดี่ยวที่ใหญ่ที่สุด บริษัทจัดการลงทุน ที. โรว์ ไพรซ์ ถือหุ้น 17 ล้านหุ้น หรือร้อยละ 16.8 ของบริษัท

หาก Elaine Wynn เข้าควบคุมสัดส่วนการถือหุ้นของเธอมากกว่า 9.4 เปอร์เซ็นต์ เธอจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับสามของบริษัท Steve Wynn จะถือหุ้นร้อยละ 9.9 หรือ 10 ล้านหุ้น

“ความเป็นไปได้ที่การจัดการดังกล่าวโดย Ms. Wynn อาจเกิดขึ้นและส่งผลให้บุคคลอื่นถูกมองว่าเป็นเจ้าของหุ้นสามัญมากกว่าที่เป็นของ Mr. Wynn” บริษัท กล่าวในหนังสือมอบฉันทะ โดยเสริมว่า Steve Wynn จะไม่สามารถ เพื่อควบคุมสต็อก

ในการยื่นเอกสาร บริษัทกล่าวว่าสมาชิกคณะกรรมการได้พบกับ Elaine Wynn เมื่อฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้วเพื่อหารือเกี่ยวกับข้อกังวลของพวกเขา การประชุมที่คล้ายกันเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 19 ก.พ.

“นางสาว. Wynn ไม่ได้บรรเทาความกังวล (ของสมาชิก) เกี่ยวกับประสิทธิภาพของเธอในห้องประชุมคณะกรรมการ” เอกสารดังกล่าวระบุ “การประชุมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์มุ่งเน้นไปที่ความเชื่อของกรรมการอิสระที่ว่าการกล่าวอ้างไขว้ของ Ms. Wynn ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อบริษัทและทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์”

Elaine Wynn ท้าทายการถอดถอนเธอออกจากคณะกรรมการ โดยกล่าวว่าการกระทำดังกล่าวทำให้เธอออกจากคณะกรรมการ “แม้ว่าฉันจะมีความรู้และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมมากมาย และการสร้างบทบาทของฉันและส่งเสริมธุรกิจและแบรนด์ของ Wynn ตลอดหลายปีที่ผ่านมา”

บริษัทยังท้าทายความคิดเห็นของ Elaine Wynn ที่ว่าการถอดถอนของเธอจะทำให้บริษัทเหลือคณะกรรมการบริหารที่เป็นชายล้วน

เว็บเดิมพันบาคาร่า การควบรวมกิจการเป็นเรื่องเกี่ยวกับอนาคต

เว็บเดิมพันบาคาร่า กล่าวว่าบริษัทจะแสวงหาโอกาสคาสิโนในภูมิภาคเพิ่มเติม และจะมองหาการขยายเส้นทางการดำเนินงานนอกเนวาดา เขามองเห็นโอกาสในเครื่องเล่นเกมกว่า 70,000 เครื่องและสถานีรับสลากวิดีโอในรัฐต่างๆ เช่น อิลลินอยส์ ลุยเซียนา มอนแทนา ออริกอน เวสต์เวอร์จิเนีย และเซาท์ดาโกตา

“เรากำลังประเมินการเข้าสู่เขตอำนาจศาลเหล่านี้ทั้งหมด” ซาร์ตินีกล่าว

การเข้าถึงตลาดสาธารณะแบบใหม่ยังหมายถึงช่องทางเพิ่มเติมสำหรับการจัดหาเงินทุน

บริษัทเกมระดับภูมิภาคอื่นๆ อาจกำลังสำรวจทางเลือกของตน

เมื่อปีที่แล้ว Full House Resorts, Inc. ซึ่งตั้งอยู่ในลาสเวกัส ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการ และนำ Dan Lee ผู้บริหารเกมมากประสบการณ์มาเป็น CEO Eldorado Resorts, LLC ซึ่งตั้งอยู่ในรีโนได้รวมกิจการกับ MTR Gaming Group, Inc. ในเวสต์เวอร์จิเนียในข้อตกลงหุ้นทั้งหมด มีความสนใจใหม่ใน Isle of Capri Casinos, Inc. ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเซนต์หลุยส์ โดย

การแยกการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ของ Penn National Gaming ซึ่งเป็นเกมและคุณสมบัติด้านการพักผ่อนกำลังมองหาคาสิโนเพิ่มเติม เช่นเดียวกับบริษัทบริหารจัดการที่มีศักยภาพ

ตลาดระดับภูมิภาคมีสภาพคล่อง

การประชุมทางโทรศัพท์ของ Golden-Lakes เป็นเพียงช่วงสั้น ๆ และไม่มีการถามคำถามจาก Sartini และ Lyle Berman CEO ของ Lakes ซึ่งจะเข้าร่วมคณะกรรมการ Golden Entertainment ด้วยข้อตกลงการให้คำปรึกษาสามปี

แต่มีการคาดเดามากมายที่กำลังดำเนินอยู่ (ข่าวประชาสัมพันธ์) — ไม่มีวันไหนที่ผู้เล่นจะไม่มีอะไรใหม่ให้ตั้งตารอในGame Village Bingo พวกเขามีบางสิ่งไว้สำหรับผู้เล่นที่น่ารักอยู่เสมอ สิ่งที่คุณต้องทำคือติดตามข้อเสนอล่าสุดทั้งหมด และในครั้งนี้เรากำลังช่วยให้คุณทำสิ่งนั้นได้

นี่คือข้อเสนอบางส่วนที่ GameVillage Bingo มีให้กับแฟนๆ ในเดือนนี้:

รับ 50 ปอนด์ทุกวัน

ในห้องบิงโก 24 ชั่วโมง ‘Village Inn’ ผู้ชนะที่ชนะรางวัล Hot Ball จะสามารถเข้าร่วมการจับรางวัลอีกครั้งได้ จากผู้ชนะทั้งหมด ผู้เล่น 10 คนจะได้รับโบนัสบิงโกเพิ่มอีก 50 ปอนด์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู Hot Love ได้ที่หน้าโปรโมชั่นของ GameVillage Bingo

รับรางวัลส่วนแบ่ง 500 ปอนด์พร้อมเลขนำโชควันวาเลนไทน์

เล่นในห้องบิงโกใดก็ได้ของเว็บไซต์และคอยสังเกตหมายเลข ’14’ นั่นคือหมายเลขที่จะทำให้คุณได้รับโบนัสบิงโก 500 ปอนด์ โปรโมชั่นนี้ดำเนินไปตลอดทั้งเดือนและอยู่ในหน้าโปรโมชั่น Valentine Ball ของเว็บไซต์

ครอบคลุมค่าใช้จ่าย 10% เต็ม

ใช่ ถ้าคุณชอบ Village Inn จริงๆ ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการใช้จ่ายมากเกินไปอีกต่อไป ในวันที่เฉพาะของเดือนนี้ คุณสามารถขอรับเงินคืน 10% ของค่าใช้จ่ายได้ทางอีเมลง่ายๆ ต่อไปนี้คือวันที่ Pennies From Heaven – วันที่ 1, 8, 15 และ 22 กุมภาพันธ์

นอกเหนือจากการรักษาความพึงพอใจให้สมาชิกแล้ว GameVillage Bingo ยังทำสิ่งเดียวกันกับผู้เล่นที่ยังใหม่กับไซต์เช่นกัน และทำการฝากเงินสองสามครั้งแรก รับ 400% ที่ไม่มีใครเทียบได้ในการฝากครั้งแรกของคุณ (ขั้นต่ำ 5 ปอนด์) พร้อมกับหมุนฟรีเพื่อรับของขวัญรับประกันอีกชิ้นเพื่อเริ่มต้น ติดต่อกันในการฝากครั้งที่สองและสามของคุณจะได้รับอีก 200% และ 300% พร้อมกับตั๋วฟรีหรือหมุนฟรี เงินฝากขั้นต่ำที่นี่คือ 10 ปอนด์ เริ่มตอนนี้เลย!

ลาสเวกัส – การผลักดันของลาสเวกัสสำหรับแฟรนไชส์สมาคมฮอกกี้แห่งชาติเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในบ่ายวันอังคารเมื่อนักลงทุนหลัก Bill Foley เปิดตัวการฝากตั๋วกับ Gary Bettman กรรมาธิการ NHL รับรองแคมเปญของ Foley เพื่อวัดความสนใจของตลาด

มหาเศรษฐีชาวฟลอริดาพูดคุยกันเป็นเวลาหลายสัปดาห์เกี่ยวกับแฟน ๆ ลาสเวกัสที่เป็นไข้ NHL และทุ่มเงินขั้นต่ำ 150 ดอลลาร์สำหรับค่ามัดจำตั๋วปีเพื่อแสดงให้ Bettman และคณะกรรมการผู้ว่าการ NHL ว่าลาสเวกัสสามารถเล่นฮ็อกกี้ในสาขาวิชาเอกได้

ตั้งแต่เวลา 13.30 น. แฟนๆ เริ่มเข้าสู่ระบบ www.vegaswantshockey.com เพื่อชำระค่าตั๋ว 150 ถึง 900 ดอลลาร์ ขึ้นอยู่กับที่นั่ง เว็บไซต์นี้ยังรวมผังที่นั่งในสนามด้วย

โฟลีย์และหุ้นส่วนของเขา — พี่น้องมาลูฟแห่งลาสเวกัส — หวังว่าแฟนกีฬาฮอกกี้ในลาสเวกัสอย่างน้อย 10,000 คนจะลงทะเบียน Foley ประธาน Fidelity National Financial, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านการจำนองและบริการทางการเงินที่ตั้งอยู่ในเมืองแจ็กสันวิลล์ รัฐฟลอริดา กล่าวว่าเงินฝากขั้นต่ำ 10,000 รายการเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ NHL เพื่อพิจารณามอบแฟรนไชส์ให้กับลาสเวกัส

การปรากฏตัวของ Bettman ในงานแถลงข่าวที่ MGM Grand Las Vegas แสดงให้เห็นว่าข้อเสนอดังกล่าวมีข้อดี Bettman ให้ Foley ดำเนินการต่อไปเพื่อเริ่มแคมเปญการฝากตั๋วในเดือนธันวาคม ก่อนที่จะมีการขยายตัวในตลาดลาสเวกัส

Bettman กล่าวว่าเขาไฟเขียวในการซื้อตั๋วของ Foley เนื่องจากสนามกีฬาใหม่มูลค่า 375 ล้านดอลลาร์ที่ถูกสร้างขึ้นโดย MGM Resorts International-The Anschutz Entertainment Group (AEG) บนเดอะสตริป และเนื่องจากประวัติย่อทางธุรกิจที่แข็งแกร่งของ Foley ซึ่งรวมถึงบริษัทจำนองของเขา โรงบ่มไวน์ 14 แห่ง และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในมอนทาน่า

เวที MGM-AEG เป็นตัวเร่งสำหรับการเสนอราคา NHL โดยโฟลีย์บอกว่าเขาได้ทำสัญญาเช่ากับเจ้าของสถานที่แล้ว สนามกีฬาแห่งนี้รองรับแฟนกีฬาฮอกกี้ได้ประมาณ 17,500 คน

หนึ่งในแฟน ๆ เหล่านั้นอาจเป็น Steve Sisolak กรรมาธิการของ Clark County ซึ่งมอบเช็คส่วนตัวมูลค่า 1,000 ดอลลาร์ให้กับโฟลีย์สำหรับค่ามัดจำสองที่นั่งระหว่างงานเปิดตัวที่ MGM Grand

“วันนี้ เรากำลังพูดถึงความภาคภูมิใจของชุมชน” Sisolak กล่าว

Bettman กล่าวว่าไม่มีคำสัญญาว่าลาสเวกัสจะได้รับแฟรนไชส์ ​​แต่เขาเรียกตลาดนี้ว่า “ไม่เหมือนใคร” และยกย่องภูมิหลังของโฟลีย์

เมื่อถามถึงสิ่งที่ทำให้เขาสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับลาสเวกัส เบตต์แมนกล่าวถึง “กลไกทางธุรกิจ นักท่องเที่ยว และงานดีๆ”

เขากล่าวว่าไม่มีทีม NHL ที่จะย้ายไปลาสเวกัสและกระบวนการขยายยังไม่เริ่มต้น คณะกรรมการผู้ว่าการซึ่งเป็นหน่วยงานปกครองของ NHL จะต้องอนุมัติลาสเวกัสด้วยคะแนนเสียงอย่างน้อย 75 เปอร์เซ็นต์ – หากไปถึงขั้นตอนนั้น Bettman กล่าวว่าโฟลีย์กล่าวว่าเขาจะ “ตกใจ” หากกลุ่มของเขาขายตั๋วอย่างน้อย 10,000

ใบ แต่ไม่ได้วาดแฟรนไชส์ใหม่ — ความคิดเห็นที่ทำให้เบตต์แมนบอกว่าเขามีคำพูดส่วนตัวสองสามคำกับบัณฑิตเวสต์พอยต์วัย 69 ปี เมืองอื่นๆ ที่แข่งขันเพื่อทีม NHL ได้แก่ ซีแอตเทิลและควิเบกซิตี้ในแคนาดา ซึ่งแพ้นอร์ดิคส์ให้กับเดนเวอร์เมื่อประมาณสองทศวรรษที่แล้ว

ลาสเวกัสเป็นเมืองแห่งการแข่งขันกีฬาที่แข็งแกร่งมาโดยตลอด โดยเป็นสถานที่จัดการแข่งขันในเมเจอร์ลีก เช่น การแข่งขัน NASCAR การแข่งขัน PGA การแข่งขัน Ultimate Fighting Championship การแข่งขันชกมวยรายการสำคัญ และการแข่งขัน National Finals Rodeo

ตอนนี้ แคมเปญตั๋วของ Foley จะเป็นบททดสอบความสามารถของลาสเวกัสในการสำเร็จการศึกษาจากเมืองที่แต่ละกิจกรรมทำได้ดีในตลาดที่สามารถรองรับทีมเหย้าในเมเจอร์ลีกที่เล่นเกมเหย้ามากกว่า 40 เกมต่อฤดูกาล กลุ่มพัฒนากำลังพยายามนำทีมเมเจอร์ลีกซอกเกอร์มาที่ลาสเวกัส ซึ่งกำลังแข่งขันกับซาคราเมนโตและมินนิแอโพลิสเพื่อชิงแฟรนไชส์ฟุตบอลลีกใหญ่

แต่ข้อตกลง MLS เกี่ยวข้องกับเงินสาธารณะมากกว่า 50 ล้านดอลลาร์จากเมืองลาสเวกัส ซึ่งตรงกันข้ามกับความคิดริเริ่มที่ได้รับทุนสนับสนุนจากเอกชนโดย Foley-Maloof

การจำหน่ายตั๋วของ NHL สร้างความฮือฮา แต่แฟน ๆ บางคนบ่นว่าพวกเขาต้องการฝากเงินสำหรับแผนตั๋วบางส่วน – ไม่ใช่ข้อเสนอเต็มฤดูกาล กลุ่ม Foley-Maloof กล่าวว่าข้อตกลงบางส่วนจะพร้อมใช้งานในที่สุด โดยแนะนำให้แฟน ๆ รวมเงินของพวกเขาเพื่อฝากตั๋วปีและแบ่งเกม

หาก NHL ไม่มอบแฟรนไชส์ให้กับ Foley-Maloof แฟน ๆ จะได้รับเงินมัดจำเต็มจำนวน กลุ่มเจ้าของจะเก็บเงินไว้หากลีกมอบทีมให้กับกลุ่มเจ้าของและลาสเวกัส

เจ้าหน้าที่ของ MGM Resorts และ AEG เข้าร่วมงานแถลงข่าว Foley-Maloof NHL โดยให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนความคิดริเริ่มนี้

Foley กล่าวว่าเขาจะถือหุ้นสองในสามและเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ในขณะที่ Gavin และ Joe Maloof เป็นหุ้นส่วนรายย่อยและทำหน้าที่เป็นฝ่ายการตลาดของ Ticket Drive โฟลีย์ใช้จ่าย 1.5 ล้านดอลลาร์สำหรับโฆษณามัลติมีเดีย สำนักงานขายตั๋วและการประชาสัมพันธ์ และที่ปรึกษาสื่อโซเชียลดิจิทัล

เวลา 17.00 น. โฟลีย์-มาลูฟเป็นเจ้าภาพจัดงาน Las Vegas Founding 75 ซึ่งเป็นกลุ่มผู้นำธุรกิจในท้องถิ่นที่แต่ละคนขอให้โน้มน้าวให้แฟนๆ 60 คนจ่ายเงินมัดจำ แต่ละคนได้รับเสื้อสเวตเตอร์ฮ็อกกี้ลาสเวกัสที่มีหมายเลข 75 และชื่อของเขาที่ด้านหลัง

Bettman กล่าวว่าเขาอยากรู้อยากเห็นพอๆ กับโฟลีย์เพื่อดูว่าตลาดลาสเวกัสตอบสนองต่อการฝากตั๋วอย่างไร

“เรากำลังฟัง (กลุ่มโฟลีย์-มาลูฟ)” เบตต์แมนกล่าว “มาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า” (ข่าวประชาสัมพันธ์) — สัปดาห์นี้Slotlandเฉลิมฉลองเพื่อน Facebook คนที่ 3,000 คาสิโนออนไลน์ที่มีเอกลักษณ์แห่งนี้มักจะโพสต์ข้อเสนอโบนัสพิเศษและแบบทดสอบป๊อปที่มอบชิปฟรีบนหน้า Facebook ซึ่งผู้เล่นจะมารวมตัวกันเพื่อแบ่งปันประสบการณ์คาสิโนออนไลน์ระหว่างกัน เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จครั้งสำคัญของ Facebook Slotland กำลังดำเนินการทดสอบป๊อปอีกครั้ง

ผู้เล่นสิบคนที่ระบุเกมสล็อตแรกที่เคยประกาศบน Facebook ได้อย่างถูกต้อง จะได้รับชิปฟรีมูลค่า $30 (คำแนะนำ: มันเป็นหนึ่งในเกมแรกที่นักออกแบบเกมภายในของ Slotland สร้างเกมโบนัสที่ไม่เหมือนใคร)

“เราเพิ่งทำแบบทดสอบโดยขอให้ผู้เล่นตั้งชื่อสล็อตห้ารีลแรกของเรา” Michael Hilary ผู้จัดการ Slotland กล่าว “นั่นมันนานมาแล้ว ฉันก็เลยประทับใจที่มีคนทำถูกมากมาย! มันคือ ‘เวทมนตร์’ ต่างหาก”

ในวันคริสต์มาส Slotland ซ่อนรหัสโบนัสสามรหัสบนหน้า Facebook: โบนัสฟรีแบบไม่ต้องฝากเงินหนึ่งโบนัส โบนัสการจับคู่ 100% และโบนัสการจับคู่ 200%
ผู้เล่นหลายพันคนพบพวกเขาและเพลิดเพลินกับเงินพิเศษในบัญชีของพวกเขาในช่วงวันหยุด

“เมื่อเราเปิดตัวเกม Gods of Egypt ใหม่ ซึ่งมีเกมโบนัสที่ผู้เล่นพยายามเดาว่าขวดไหนในสุสานของฟาโรห์ซ่อนรางวัลอยู่ เราถามผู้เล่นว่าพวกเขามักจะเลือกอันไหน” ฮิลารี
กล่าว “แน่นอนว่ามันเป็นการสุ่มโดยสิ้นเชิง แต่ดูเหมือนว่าผู้เล่นจำนวนมากจะเลือกขวดกลาง”

เกมสล็อตออนไลน์ด้วยเงินจริงที่ไม่เหมือนใครของ Slotland มีเฉพาะที่ Slotland เท่านั้น ทั้งหมดนี้เข้ากันได้กับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตส่วนใหญ่ Slotland เพิ่งฉลองวันเกิดครบรอบ 16 ปี และด้วยแจ็คพอตแบบโปรเกรสซีฟทั่วเว็บไซต์ในปัจจุบันมากกว่า 150,000 ดอลลาร์ กำลังรอคอยที่จะเฉลิมฉลองผู้ชนะรางวัลใหญ่อีกคนในเร็ว ๆ นี้

(ข่าวประชาสัมพันธ์) – ซัพพลายเออร์ซอฟต์แวร์ชั้นนำ SkillOnNet ได้ลงนามข้อตกลงกับPrime Casinoซึ่งจะเห็นคาสิโนออนไลน์ยอดนิยมใช้แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์และชุดเกมเต็มรูปแบบ

ข้อตกลงซึ่งสรุปที่ ICE Totally Gaming ในลอนดอนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว จะเห็น PrimeCasino.com ขยายเนื้อหาโดยย้ายจากแพลตฟอร์ม Microgaming Quickfire และแตะเข้าไปในไลบรารีที่กว้างขวางของ SkillOnNet ทั้งเกมที่เป็นกรรมสิทธิ์และเกมรวม

การย้ายจะมุ่งเน้นไปที่เนื้อหาเพิ่มเติมที่ได้รับความนิยมในตลาดเกมของเดนมาร์กโดยที่ PrimeCasino.dk มีสถานะที่แข็งแกร่ง

SkillOnNet จะทำงานร่วมกับ PrimeCasino.com เพื่อให้ไซต์สามารถเสนอโซลูชันการดาวน์โหลด รวมถึงความสามารถบนเว็บและมือถือ

Andy Andrew จากบริษัทกล่าวว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นการรัฐประหารอย่างแท้จริง และเป็นการสานต่อที่สำคัญในการนำเสนอ B2B ที่เพิ่มขึ้นของ SkillOnNet

เขากล่าวเสริม: “เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะประกาศข้อตกลงกับ PrimeCasino.com และหวังว่าจะได้ร่วมงานกับพวกเขาเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับผู้เล่นปัจจุบันของพวกเขา

“ข้อตกลงนี้ถือเป็นข้อตกลงแรกจากหลายๆ ข้อตกลงในปีหน้า เราได้เริ่มย้ายผู้เล่นไปยังแพลตฟอร์มใหม่และผลลัพธ์เบื้องต้นก็เป็นไปในทางบวกอย่างแน่นอน เราคาดหวังว่าความสัมพันธ์จะประสบความสำเร็จในระยะสั้น กลาง และยาวสำหรับทั้งสองฝ่าย”

(ข่าวประชาสัมพันธ์) — EveryMatrix ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ iGaming ชั้นนำที่ได้รับรางวัลและตื่นเต้นที่จะประกาศข้อตกลงกับผู้ให้บริการคาสิโน Yako Casino เนื่องจากบริษัทยังคงขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่องและให้บริการที่ดีขึ้นซึ่งปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของลูกค้า

Yako Casino นำเสนอแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของอารมณ์ขันและความเพลิดเพลิน ในขณะที่นำเสนอคาสิโนออนไลน์ที่ออกแบบเฉพาะตัวให้กับผู้เล่นทั่วโลก เป้าหมายหลักคือการมอบผลิตภัณฑ์และประสบการณ์ของลูกค้าที่เหนือกว่าสิ่งอื่นใดที่คาสิโนออนไลน์อื่นกล้านำเสนอ ด้วยประสบการณ์หลายปีในการเล่นเกม อีคอมเมิร์ซ การทำเหมืองข้อมูล และอินเทอร์เฟซผู้ใช้เฉพาะทาง Yako Casino มีเป้าหมายที่จะมอบประสบการณ์คาสิโนที่ออกแบบเฉพาะสำหรับผู้เล่นคาสิโนทุกคน โดยไม่คำนึงถึงสถานะ VIP ของพวกเขา

Sarah Psaila ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของ Yako Casino ให้ความเห็นว่า “ไม่ว่าคุณจะมีความคิดหรือกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมแค่ไหน หากคุณเล่นเกมเดี่ยว คุณจะแพ้ทีมที่แข็งแกร่งกว่าเสมอ นั่นคือเหตุผลว่าทำไมการร่วมทีมกับ EveryMatrix จึงเป็นทางเลือกที่เป็นธรรมชาติสำหรับ YAKO! เราเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า EveryMatrix มีทรัพยากรด้านเทคนิคแบ็คเอนด์เพื่อยกระดับความเป็นส่วนตัวภายในอุตสาหกรรมเกมไปสู่อีกระดับหนึ่ง เรารู้สึกตื่นเต้นอย่างยิ่งที่จะได้เห็นการแสดงนี้บนท้องถนนและเชื่อมั่นว่าเราอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดในการส่งมอบคาสิโนที่เป็นของคุณอย่างแท้จริง!”

Ebbe Groes ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ EveryMatrix ให้ความเห็นว่า “ฉันประทับใจอย่างยิ่งกับทักษะและประสบการณ์ที่น่าประทับใจของ Yako Casino และเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือครั้งใหม่นี้จะนำ EveryMatrix ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งในการบรรลุศักยภาพสูงสุด เนื่องจากแพลตฟอร์มของเราเติบโตอย่างต่อเนื่องและฐานลูกค้าของเราก็ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เราจึงมั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมว่าเรากำลังทำสิ่งที่ถูกต้อง”

EveryMatrix เป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ iGaming ชั้นนำที่ได้รับรางวัล โดยมีผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น สปอร์ตบุ๊คที่มีการจัดการเต็มรูปแบบ แพลตฟอร์มการเล่นเกมและการชำระเงินที่สมบูรณ์แบบ และผู้รวบรวมเนื้อหาคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในตลาด

มอนทรีออล, ควิเบก — (ข่าวประชาสัมพันธ์) — TotoWinBet ซึ่งเป็นแบรนด์เกมออนไลน์ที่มีฐานอยู่ในมอลตาและได้รับการควบคุมซึ่งนำเสนอการพนันกีฬา คาสิโน โป๊กเกอร์และเกมอื่น ๆ ให้กับผู้เล่นได้ประกาศว่าบริษัทได้เปิดตัวโปรแกรมพันธมิตรกับ Income Access ซึ่งเป็นเทคโนโลยีและการตลาดดิจิทัล ผู้ให้บริการสำหรับภาค iGaming โปรแกรมพันธมิตร TotoWinBet ใหม่จะได้รับการจัดการโดยใช้ซอฟต์แวร์ติดตามการเข้าซื้อกิจการที่ได้รับรางวัลของ Income Access

เปิดตัวในปี 2556 และนับตั้งแต่ได้รับความนิยมอย่างแข็งแกร่ง TotoWinBet ซึ่งควบคุมโดย Malta Gaming Authority มอบประสบการณ์การพนันออนไลน์ข้ามแนวตั้งให้กับผู้เล่น ข้อเสนอการเดิมพันกีฬาของแบรนด์ประกอบด้วยกีฬาหลายประเภท รวมถึงฟุตบอล เทนนิส บาสเก็ตบอล การแข่งรถ Formula 1 รักบี้ และฮ็อกกี้น้ำแข็ง เว็บไซต์ TotoWinBet ยังมีฟังก์ชันการเดิมพันสดที่ซับซ้อนสำหรับการแข่งขันกีฬาสำคัญๆ

นอกจากนี้แบรนด์ยังนำเสนอเกมคาสิโนออนไลน์ที่หลากหลายให้กับผู้เล่นอีกด้วย คาสิโน TotoWinBet นำเสนอสล็อตเต็มรูปแบบโดยผู้ให้บริการเนื้อหาชั้นนำในอุตสาหกรรม Net Entertainment และ Betsoft Gaming Ltd. เช่นเดียวกับเกมบนโต๊ะที่หลากหลาย รวมถึงรูเล็ตอเมริกันและยุโรป Baccarat และโป๊กเกอร์ออนไลน์เวอร์ชันต่างๆ ทั้งหมดนี้ขับเคลื่อนโดย Mythospoker แพลตฟอร์มโป๊กเกอร์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของแบรนด์ ประสบการณ์ของพื้นคาสิโนในโลกแห่งความเป็นจริงถูกทำให้เป็นจริงขึ้นมาสำหรับผู้เล่นโดยคาสิโนสดของ TotoWinBet ซึ่งมีเกม Texas Hold’Em, Blackjack และรูเล็ตในเวอร์ชันเจ้ามือสด ท่ามกลางเกมอื่นๆ

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเปิดตัวโปรแกรมพันธมิตร TotoWinBet ใหม่บนแพลตฟอร์ม Income Access ซึ่งได้รับรางวัลซอฟต์แวร์พันธมิตรที่ดีที่สุด eGR B2B ในช่วงสองปีที่ผ่านมา แบรนด์จึงได้ประกาศโปรโมชั่นพิเศษสำหรับพันธมิตร บริษัทในเครือใหม่ทั้งหมดจะได้รับข้อตกลงส่วนแบ่งรายได้แบบคงที่ 50% เป็นเวลาสามเดือนแรกของโปรแกรมนี้ ซึ่งให้การสนับสนุนแบบ 360 องศาแก่บริษัทในเครือตั้งแต่วินาทีแรกที่ลงทะเบียน

หลังจากสามเดือนแรกของ Affiliate ในโครงการ โครงสร้างค่าคอมมิชชันจะเปลี่ยนกลับไปเป็นรูปแบบการแบ่งระดับรายได้มาตรฐาน ค่าคอมมิชชันจะแตกต่างกันไประหว่าง 35% ถึง 55% ขึ้นอยู่กับข้อเสนอของ TotoWinBet เช่น การพนันกีฬา คาสิโน โป๊กเกอร์ หรือเกม พันธมิตรกำลังโปรโมตและจำนวนรายได้ที่พวกเขาแนะนำในแต่ละเดือน

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นพันธมิตรกับ Income Access สำหรับการเปิดตัวโปรแกรมพันธมิตรใหม่ของเรา” Jack Frost ผู้จัดการพันธมิตรของ TotoWinBet กล่าว “ซอฟต์แวร์ Income Access มีความน่าเชื่อถืออย่างเหลือเชื่อและล้ำสมัยเมื่อพูดถึงการได้มาซึ่งผู้เล่นผ่านช่องทางพันธมิตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อโซลูชันการติดตามมือถือใหม่เข้ามามีบทบาท”

เครื่องมือติดตามมือถือของ Income Access ซึ่งเปิดตัวครั้งแรกในเดือนธันวาคม 2014 จะเป็นองค์ประกอบสำคัญในไวท์เลเบลของ TotoWinBet เครื่องมือนี้จะสนับสนุนการได้มาซึ่งผู้เล่นของแบรนด์สำหรับข้อเสนอบนมือถือ

“โปรแกรมพันธมิตร TotoWinBet ใหม่มอบโอกาสสำคัญแก่พันธมิตรในการกำหนดเป้าหมายผู้เล่นที่หลากหลาย” Nicky Senyard ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Income Access กล่าว “นำเสนอการเดิมพันกีฬา คาสิโน โป๊กเกอร์และเกมอื่น ๆ เช่นกัน TotoWinBet ช่วยให้พันธมิตรครอบคลุมฐานจำนวนมากเมื่อพูดถึงข้อมูลประชากรของผู้เล่น และเพิ่มรายได้จากการเข้าชมของพวกเขา”

PALA, Calif. – (ข่าวประชาสัมพันธ์) – ผู้เล่นทุกคนที่Pala Casino Spa & Resort สามารถรับรางวัลส่วนแบ่ง 130,000 ดอลลาร์เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์จนถึงวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคมในโปรโมชั่น “Rackin ‘Up Cash” ของคาสิโน เล่นได้ฟรี แต่ผู้เล่นจะต้องลงทะเบียนใน Pala Privileges Club จึงจะเข้าได้ บัตรสิทธิพิเศษมีให้บริการฟรีที่ Privileges Center ในคาสิโน

ด้วยโครงสร้างรางวัล Rackin’ Up Cash ผู้ชนะ 30 รายจะแบ่งเงิน 101,000 ดอลลาร์ เริ่มตั้งแต่เวลา 19.00 น. ของวันพุธที่ 25 มีนาคม จากการจับฉลากรางวัลใหญ่ และผู้เล่นสี่คนจะได้รับรางวัลเงินสดเริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น. วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ในการแจกโบนัสมูลค่า 1,300 ดอลลาร์

ผู้เข้าร่วมสามารถเล่นเครื่องวิดีโอ Rackin ‘Up Cash ได้ฟรีในคาสิโนทุกๆ 24 ชั่วโมง โดยไม่จำเป็นต้องเล่นคาสิโน แต่หากผู้เล่นได้รับ 25 แต้มระดับขึ้นไปในขณะที่เล่นเกมโปรดในระยะเวลา 24 ชั่วโมง พวกเขาสามารถเล่นเกม Rackin ‘Up Cash เพิ่มเติมได้

สำหรับทุก Rock ที่เลือก ผู้เล่นจะได้รับระหว่าง 1-35 รายการในการจับรางวัลใหญ่ สำหรับมรกตเขียวทุกชุดที่เลือก พวกเขาจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมเพิ่มเติมระหว่าง 40-60 รายการ หากพวกเขาได้รับมรกตสีเขียวสี่ชุด พวกเขาจะชนะหนึ่งรายการในการแจกโบนัสวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม และหากพวกเขาได้รับมรกตสีเขียวสี่ชุดและเพชรหนึ่งรายการ พวกเขาจะชนะสองรายการในการแจกโบนัส

เวลา 10.00 น. วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม ผู้เข้าแข่งขันสี่คนจะได้รับส่วนแบ่ง 1,300 ดอลลาร์จากการจับฉลากด้วยตนเอง อันดับที่หนึ่งจะได้รับรางวัล $500; ประการที่สอง 400 ดอลลาร์; ประการที่สาม 300 ดอลลาร์; และที่สี่ 100 ดอลลาร์ ผู้ชนะไม่จำเป็นต้องแสดง พวกเขาจะได้รับแจ้งทางโทรศัพท์และจะมีเวลา 14 วันในการรับรางวัล

ขึ้นอยู่กับระดับการเล่นการ์ด Privileges แต่ละรายการที่ได้รับจะต้องเป็นตัวคูณการเข้าร่วม ผลงานที่ชนะโดยสมาชิกสิทธิพิเศษทั่วไปจะถูกคูณด้วยหนึ่ง เพิร์ล สอง; สมาชิกบัตรทองสาม; แพลตตินัมคูณสี่; และอีลิทคูณห้า

แขกของโรงแรมที่ลงทะเบียนซึ่งเข้าพักค้างคืนตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ถึง 22 มีนาคม จะได้รับโบนัสรายการจับรางวัล Grand Prize ในอัตราหนึ่งรายการต่อสัปดาห์

ผู้ที่เล่นสล็อตแมชชีน เกมบนโต๊ะ และโป๊กเกอร์สดในช่วงโปรโมชั่นจะได้รับโบนัสฟรี 10 รายการในการจับฉลากรางวัลใหญ่สำหรับทุกระดับคะแนนที่ได้รับ ผู้ที่เล่นออนไลน์ด้วยบัญชี MyPala อาจได้รับสิทธิ์เข้าร่วมเพิ่มเติม ต้องแลกผลงานออนไลน์ภายในเจ็ดวันนับจากวันที่ออกโดยไปที่ Pala และเล่นเกมตู้ Rackin ‘Up Cash

เริ่มตั้งแต่เวลา 19.00 น. วันพุธที่ 25 มีนาคม ผู้ชนะ 30 รายจะแบ่งเงิน 101,000 ดอลลาร์ ตารางการจับรางวัลจะประกอบด้วย:

นอกจากนี้ในวันที่ 25 มีนาคม ผู้เล่นสล็อต เกมโต๊ะ และโป๊กเกอร์สดสามารถรับรางวัลส่วนแบ่ง $22,700 ในการจ่ายโบนัสตั้งแต่เวลา 15.00 น. ถึง 19.30 น. และ 21.00 น. ถึงเที่ยงคืน ซึ่งจะมีการมอบรางวัล $100 ทุก ๆ สองนาทีสำหรับผู้เล่นที่ใช้บัตรสิทธิพิเศษของตน ที่สล็อตแมชชีน โป๊กเกอร์สด หรือการให้คะแนนในเกมสดบนโต๊ะ ผู้ชนะจะต้องแสดงตัวเพื่อรับรางวัล

ผลงานทั้งหมดที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2014 จนถึง 22 มีนาคม 2015 มีสิทธิ์จับรางวัลใหญ่ในวันที่ 25 มีนาคม

Pala Casino Spa & Resort ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นเหล่านี้ การวาดภาพจะดำเนินการตามกฎ มีกฎครบชุดที่ Privileges Center ในคาสิโน ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ปัจจัยด้านความปลอดภัย อุปกรณ์ทำงานผิดปกติ หรือเหตุสุดวิสัย Pala Casino ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนขั้นตอนเพื่อความเป็นธรรมและปกป้องผลประโยชน์สูงสุดของผู้เข้าร่วมทุกคน

สมัครเว็บสโบเบ็ต ดังนั้นนักยิงลูกเต๋าสามารถตั้งลูกเต๋าในลักษณะ

สมัครเว็บสโบเบ็ต เฉพาะและเปลี่ยนแปลงอัตราต่อรองทั่วไปของเกมได้หรือไม่? ฉันพูดถึงตำนานเกมพื้นบ้าน และคิดว่า “ไม่เป็นเช่นนั้น” คนอื่นๆ ในธุรกิจเกมไม่เห็นด้วย Frank Scoblete นักเขียนการพนันคนโปรดของฉัน เขียนหนังสือสนุกๆ ชื่อ “Golden Touch, Dice Control Revolution” ฉันไม่ได้พูดว่า “ไม่ลูกเต๋า” สำหรับความเชื่อของเขา แต่เป็นเพียงว่าหลังจากใช้เวลา 18 ปีไปกับภายใน มากมายจากภายนอก ว่าฉันจะต้องเห็นมันจึงจะเชื่อ และฉันยังไม่ได้เห็นมัน – ด้วยการโยนที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการนั่นก็คือ

ส่วนการตั้งค่าของผู้เล่นก็เลื่อนลูกเต๋าข้ามโต๊ะเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เจาะจงแน่นอนว่ายากแค่ไหน คุณสามารถทำสิ่งนั้นได้บนโต๊ะในห้องอาหารได้ตลอดทั้งวัน แต่คุณสามารถคาดหวังว่าจะได้เห็นคนขายลูกเต๋า, บ็อกซ์แมน, หัวหน้าหลุม หรือดวงตาบนท้องฟ้าเป็นบ้า เมื่อลูกเต๋าจอมหลอกลวงบางคนพยายามที่จะจัดการกับลูกบาศก์อย่างผิดกฎหมายในลักษณะที่จะไม่เกิดผลลัพธ์แบบสุ่ม

การโกงการเล่นลูกเต๋าชนิดหนึ่งเป็นสิ่งผิดกฎหมาย และอาจมีผลกระทบที่สำคัญบางประการ เว้นแต่เมื่อคุณถูกจับได้ จะต้องโยนลูกเต๋าข้ามโต๊ะด้วยอุ้บในระดับหนึ่ง ผู้ยิงไม่สามารถผลัก “หยด” หรือเลื่อนข้ามโต๊ะได้

เวด ข้อคิดส่วนตัวของฉันคือโอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อลูกเต๋าหลังจากที่พวกมันกระเด้งออกจากพื้นผิวปิรามิดยางบนผนังด้านหลังของโต๊ะเล่นลูกเต๋าชนิดหนึ่งขนาด 12 ฟุตนั้นบางจนไม่มีเลย ไม่ว่าคุณจะตั้งค่ามันอย่างไร หรือแกนใด ลูกเต๋ากำลังบินก่อนที่จะโดน ตอนนี้กำลังเล่น Yahtzee แบบไม่มีถ้วยกับภรรยาของฉัน นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง

ภูมิปัญญาด้านการพนันประจำสัปดาห์: “ลูกเต๋าเหมือนตะขอและแทงเหมือนแส้ พวกเขาหลอกลวงและทรมาน พวกมันถูกเคลือบด้วยน้ำผึ้ง” – ความโศกเศร้าของนักพนัน, เพลงสวดฤคเวท

World Series of Poker ประกาศกำหนดการปี 2558 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และผู้เล่นโป๊กเกอร์ทั่วโลกเริ่มวางแผนที่จะเดินทางไปแสวงบุญประจำปีที่ Rio All-Suite Hotel & Casinoเพื่อลองเสี่ยงโชคเพื่อรับรางวัลที่ปรารถนามากที่สุดในเกม: สร้อยข้อมือWSOP

มีกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นมากมายในปีนี้จนยากที่จะเลือก 10 อันดับแรก ฉันแน่ใจว่ามีคนมากมายที่ไม่เห็นด้วยกับตัวเลือกของฉัน รายชื่อของฉันไม่มีแม้แต่ที่ว่างสำหรับการแข่งขัน Poker Players Championship มูลค่า 50,000 ดอลลาร์หรือ High Roller มูลค่า 111,111 ดอลลาร์สำหรับ One Drop แน่นอนว่านั่นหมายความว่า WSOP ได้ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการจัดกำหนดการด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่จะทำให้ผู้คนคึกคักตลอดความยาวของซีรีส์ ประการหนึ่ง ฉันแทบรอไม่ไหวที่จะไป

10. โฮลเอ็มผู้สร้างเศรษฐีมูลค่า 1,500 ดอลลาร์ (กิจกรรม #16)
ไม่น่าแปลกใจเลยที่งานนี้จะกลับมาตามกำหนดการในปีนี้ หลังจากจับสลากมากถึง 7,977 รายการในงานเปิดตัวเมื่อปีที่แล้ว การรับประกันอันดับหนึ่งถูกทำลายลง เนื่องจาก Jonathan Dimmig คว้าเงินกลับบ้านได้มากกว่า 1.3 ล้านเหรียญ

นี่จะเป็นหนึ่งในการจับฉลากซีรีส์นี้ครั้งใหญ่ที่สุด (หากไม่ใช่ที่ใหญ่ที่สุด) อีกครั้ง เนื่องจากมือสมัครเล่นหลั่งไหลเข้ามาเพื่อพยายามเปลี่ยน $1,500 ให้เป็นมากกว่าหนึ่งล้าน และมือโปรตกรอบในวันที่ 1A ยิงกระสุนนัดที่สองในวันที่ 1B เพื่อรับ พวกเขายิงด้วยคะแนนเจ็ดหลัก

9. $1,500 Draft Kings 50/50 No-Limit Hold’em (กิจกรรม #55)
กิจกรรมนี้น่าจะเป็นงานรายการเดียวที่ใหญ่ที่สุดของซีรีส์ปี 2015 ทั้งหมด โดย ได้เงินไปครึ่งสนามแล้วมันเป็นมิตรกับผู้เล่นเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจมาก

ในการแข่งขันกีฬาแฟนตาซี DraftKings 50/50 ครึ่งหนึ่งของสนามจะเพิ่มบายอิน เป็น สอง เท่า มีการแข่งขันโป๊กเกอร์ทั้งออนไลน์และสดที่เป็นไปตามรูปแบบเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ในทัวร์นาเมนต์เหล่านั้น การเล่นจะสิ้นสุดลงเมื่อตกรอบครึ่งสนามแล้ว เมื่อมีสายข้อมือ WSOP ไว้ การแข่งขันจะตัดสินให้เป็นผู้ชนะ

แม้ว่าจะไม่ชัดเจนว่าโครงสร้างการจ่ายเงินจะเป็นอย่างไร แต่ก็เป็นไปได้ที่ทัวร์นาเมนต์นี้จะมีผู้เข้าเส้นชัยด้วยเงินมากกว่าทัวร์นาเมนต์สดใด ๆ ในประวัติศาสตร์โป๊กเกอร์

8. $1,000 Hyper No-Limit Hold’em (กิจกรรม #6)
กิจกรรมใหม่สำหรับซีรีส์ปี 2015 โครงสร้าง แบบบอดของกิจกรรม “ไฮเปอร์” นี้เหมือนกับ WSOP อื่น ๆ $1,000 กิจกรรม โฮลเด็มแบบไม่จำกัดยกเว้นในกรณีที่ระดับต่างๆ จะเล่นเป็นเวลาเพียง 20 นาที แทนที่จะเป็นชั่วโมงมาตรฐานจนกว่าจะถึงโต๊ะสุดท้าย ซึ่ง ณ จุดนี้ระดับจะเพิ่มขึ้นเป็น 30 นาที

โครงสร้างนี้จะคุ้นเคยกับคนส่วนใหญ่ที่เคยเล่นทัวร์นาเมนต์โฮลเอ็มแบบไม่จำกัดด้วยเงินไม่กี่ร้อยดอลลาร์ที่คาสิโน และแน่นอนว่าสิ่งต่างๆ จะร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากผู้เล่นจะไม่มีเวลาจู้จี้จุกจิกมากเกินไปด้วยมือของพวกเขา การเลือก

งานนี้ถือเป็นงานดีๆ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาเดินทางไกล เจ้าหน้าที่ทัวร์นาเมนต์คาดว่าจะลงเล่นจนถึงโต๊ะสุดท้ายในวันที่ 1 ดังนั้นหากคุณไปถึงวันที่ 2 คุณก็ไม่ต้องเปลี่ยนเที่ยวบิน

7. $1,500 Monster Stack No-Limit Hold’em (กิจกรรม #28)
สิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดของ WSOP ปี 2014 คือ (ไม่น่าแปลกใจ) ที่จะกลับมาตามกำหนดการอีกครั้งในปีนี้ หลังจากดึงดูดผู้เล่นได้ 7,862 คน WSOP ได้รับเบาะแสและจัดงานโฮลเอ็มแบบไม่จำกัดมูลค่า 1,500 ดอลลาร์อีกครั้งพร้อมชิปเริ่มต้นมากมาย

ฉันไม่คิดว่ามันจะทำให้ใครแปลกใจหาก งาน Monster Stack ในปีนี้มีมูลค่า 1,500 ดอลลาร์ที่ใหญ่ที่สุดในซีรีส์นี้ ซึ่งบดบังแม้แต่ Millionaire Maker

6. โอมาฮาแบบจำกัดหม้อลูกกลิ้งสูงมูลค่า 25,000 ดอลลาร์ (กิจกรรม #60)
กิจกรรมใหม่สำหรับปี 2015 นี้อยู่นอกเหนือการเข้าถึงสำหรับผู้เล่นเพื่อการพักผ่อนส่วนใหญ่ แต่จะสนุกมากที่ได้ชม งาน โอมาฮาแบบแปดมือซ้อนลึกและจำกัดหม้อกับผู้เล่นที่ป่วยที่สุดในเกม? ฉันจะดูสตรีมสดอีกครั้งได้ที่ไหน

ทัวร์นาเมนต์นี้มีจำนวนผู้เล่นหนาแน่นมาก (ผู้เล่นจะเริ่มต้นด้วยบิ๊กบลายด์ 375 ตัว) ซึ่งการลงทะเบียนล่าช้าจะดำเนินไปจนกระทั่งเริ่มวันที่ 2 (เมื่อสแต็คเริ่มต้นจะมีบิ๊กบลายด์เพียง 31.25 ตัว) และเจ้าหน้าที่ทัวร์นาเมนท์คาดว่ากิจกรรมนี้มีแนวโน้มที่จะจับฉลากได้น้อยกว่า ผู้เล่น 300 คน เป็นเวลาสี่วัน

5. $1,000 Super Seniors No-Limit Hold’em (กิจกรรม #43)
อีกหนึ่งกิจกรรมใหม่สำหรับปี 2015 กิจกรรมนี้มุ่งเป้าไปที่ผู้อาวุโสที่แท้จริง เนื่องจากคุณต้องมีอายุอย่างน้อย 65 ปีจึงจะลงทะเบียนได้ ฉันคิดว่านี่เป็นข้อเสนอที่ยอดเยี่ยม ตามเนื้อผ้า กิจกรรม WSOP Seniors อนุญาตให้ใครก็ตามที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปสามารถเล่นได้ และกิจกรรมนั้นยังเป็นไปตามกำหนดการ อย่างไรก็ตาม มีโลกที่แตกต่างกันระหว่าง 50 และ 65

หากคุณอายุ 30 ปลายๆ ตอนที่โป๊กเกอร์บูมเริ่มต้นขึ้น ตอนนี้คุณมีสิทธิ์เล่นในกิจกรรมรุ่นพี่ที่ WSOP แล้ว ส่งผลให้ระดับความก้าวร้าวในงานรุ่นพี่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ผู้เล่นหลายคนสนุกสนานกับกิจกรรมรุ่นพี่ในบรรยากาศที่ผ่อนคลายที่โต๊ะ ซึ่งอาจมีคนสี่หรือห้าคนเดิน กะโผลกกะเผลก เข้ามาเพื่อดูความล้มเหลวราคาถูก งานนี้จะมีบรรยากาศที่ดีและผมคิดว่ามันจะฮิตมาก ฉันคิดว่าวิธีเดียวที่จะปรับปรุงได้คือเปลี่ยนเกมเป็นสตั๊ด 7 ใบ

4. $1,000 WSOP.com ออนไลน์ไม่ จำกัด โฮลเอ็ม (กิจกรรม #64)
ฉันแน่ใจว่ามีนักเล่นโป๊กเกอร์บางคนที่คิดว่าการเสนอสร้อยข้อมือ WSOP สำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นทางออนไลน์เป็นหลักถือเป็นการดูหมิ่นศาสนา แต่มันเป็นโอกาสในการโปรโมตข้ามสายที่ยอดเยี่ยมและเป็นวิธีที่ดีในการเพิ่มปริมาณการเข้าชมออนไลน์ ฉันยินดีเดิมพันว่าผู้เล่นส่วนใหญ่ในการแข่งขันจะชนะดาวเทียมเพื่อเข้าไปเล่น และฉันชอบที่สองคนสุดท้ายจะมาพบกันที่ริโอเพื่อชิงสร้อยข้อมือ

3. กิจกรรมหลักโฮลเด็มไม่จำกัดมูลค่า $10,000 (กิจกรรม #68)
แม้ว่า Main Event จะเป็นทัวร์นาเมนต์โป๊กเกอร์ที่ผู้คนตั้งตารอมากที่สุดแห่งปี แต่ก็ทำได้เพียงอันดับที่ 3 ในรายการของฉันในปีนี้ โครงสร้างการจ่ายเงินใหม่ของปีนี้ ซึ่งผู้เล่น 1,000 อันดับแรกจะได้เงินรางวัลนั้น จะต้องเพิ่มความน่าสนใจอย่างแน่นอน เนื่องจากจะมีผู้คนส่งเสียงเชียร์มากขึ้นเมื่อฟองสบู่แตกมากกว่าที่เคยเป็นมา ฉันชอบการเปลี่ยนแปลงและผู้ชนะจะยังคงได้รับรางวัลใหญ่ที่สุดจากข้อเสนอ 10,000 ดอลลาร์ในปีนี้ แต่กิจกรรมหลักจะเกิดขึ้นทุกปี ดังนั้นฉันจึงตื่นเต้นมากขึ้นอีกเล็กน้อยเกี่ยวกับอีกสองกิจกรรมตามกำหนดการ

2. หกมือตัวเลือกของดีลเลอร์มูลค่า 10,000 ดอลลาร์ (กิจกรรม #67)
หากฉันได้รับสิทธิ์เข้าร่วมงาน WSOP ใดๆ ฟรีในปีนี้ ฉันจะเล่นงานนี้ ฉันชอบรูปแบบทัวร์นาเมนต์นี้มาก ซึ่งเปิดตัวเป็นงานมูลค่า 1,500 ดอลลาร์เมื่อปีที่แล้ว ในปีนี้ มีงาน WSOP สองงานในรูปแบบ (งาน 1,500 ดอลลาร์กลับมาตามกำหนดการในปีนี้) และบายอิน 10,000 ดอลลาร์จะเป็นเรื่องที่ดาราดังอย่างแน่นอน

เหตุการณ์นี้อาจเป็นงานที่ท้าทายทางจิตใจที่สุดในซีรีส์นี้ ความสามารถในการเล่นโป๊กเกอร์ที่แตกต่างกัน 19 แบบ รวมถึง Big O, Baducy และการจั่วไพ่ห้าใบแบบไม่จำกัด และการรู้ว่าเกมใดในเกมเหล่านี้เป็นเกมที่อ่อนแอที่สุดของคู่ต่อสู้ของคุณนั้น ต้องใช้สมาธิอย่างมาก

ฉันแน่ใจว่าฉันจะเป็นฝ่ายแพ้อย่างมากที่ได้เงินในงานนี้ แต่มันจะเป็นเกมที่สนุกสุดๆ

1. $565 The Colossus No-Limit Hold’em (กิจกรรม #5)
ในขณะเดียวกัน อีกด้านหนึ่งของสเปกตรัม มี The Colossus กิจกรรมนี้สัญญาว่าจะเป็นทัวร์นาเมนต์โป๊กเกอร์สดที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา โดยเจ้าหน้าที่ WSOP รับประกันเงินรางวัลรวม 5 ล้านดอลลาร์ กิจกรรมนี้มีแนวโน้มที่จะมีผู้เล่นครั้งแรกมากกว่ากิจกรรม WSOP ใดๆ ในประวัติศาสตร์ เนื่องจากมีการซื้อใน WSOP ต่ำที่สุดสำหรับทัวร์นาเมนต์แบบเปิด

งานนี้จะมีบรรยากาศที่น่าตื่นตาตื่นใจ — มันจะเป็นเหมือนกับงานหลักที่ราคาไม่แพง ตอนนี้เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้น (ข่าวประชาสัมพันธ์) — ความรักกำลังออกอากาศในเดือนนี้ที่Vegas Crest Casinoและรับประกันว่าคุณจะรักความสนุกสนานและความตื่นเต้นในการเล่นเกมสล็อตวิดีโอที่ยอดเยี่ยมใน Vegas Crest Casino Slots Lovers Tourney

เล่นเป็นเวลาสามสัปดาห์เต็ม ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ถึง 22 กุมภาพันธ์ นี่เป็นโอกาสของคุณที่จะชนะรางวัลเงินสด $1,000 สุดอลังการ เพราะพวกเขาแจกสล็อตมูลค่า $5,000 สุดพิเศษสำหรับการเล่นเกมวิดีโอสล็อตที่คุณรัก

ด้วยเกมวิดีโอสล็อตที่คุณชื่นชอบมากมายให้เล่น ไต่อันดับกระดานผู้นำ และหากคุณเป็นหนึ่งในผู้เล่น 30 อันดับแรกที่เดิมพันจำนวนเงินรวมสูงสุดในช่วงระยะเวลาของ The Slots Lovers Tourney คุณอาจเดินออกไปพร้อมเงิน 1,000 ดอลลาร์ใน เงินสดที่ Vegas Crest Casino

(ข่าวประชาสัมพันธ์) — สัปดาห์นี้จะมีฟุตบอลที่น่าตื่นเต้นรออยู่ พร้อมด้วยโปรแกรมการแข่งขันเต็มรูปแบบจากพรีเมียร์ลีก และการแข่งขันจากรอบที่ห้าของเอฟเอ คัพ ที่น่าจับตามอง

เกมลีกจะอยู่กลางเวทีในช่วงกลางสัปดาห์ ขณะที่ลิเวอร์พูลจะพบกับท็อตแน่มในวันอังคาร ขณะที่ในวันพุธ สโต๊คจะต้อนรับแชมป์เปี้ยนแมนฯ ซิตี้ และเกมที่โดดเด่นคือเชลซีไล่ล่าแชมป์ให้ความบันเทิงกับเอฟเวอร์ตันของโรแบร์โต มาร์ติเนซ

โฟกัสจะเปลี่ยนไปที่เอฟเอ คัพ ในเวลาอาหารกลางวันวันเสาร์ ขณะที่เวสต์บรอมวิชเริ่มต้นการแข่งขันกับเวสต์แฮม ก่อนที่ลิเวอร์พูลจะเดินทางไปยังเซลเฮิร์สต์ พาร์ค เพื่อเผชิญหน้ากับคริสตัล พาเลซในช่วงเย็น วันอาทิตย์จะมีเกมสามเกมเกิดขึ้นในขณะที่แอสตันวิลล่าพบกับเลสเตอร์คู่แข่งในมิดแลนด์, แบรดฟอร์ดนักฆ่ายักษ์มองหาเกมพรีเมียร์ลีกอีกครั้งกับซันเดอร์แลนด์และผู้ถืออาร์เซนอลต่อสู้กับมิดเดิ้ลสโบรห์ชั้นสูงในแชมเปี้ยนชิพ แมนฯ ยูไนเต็ด จบรอบด้วยการไปเยือนเปรสตันเพื่อนร่วมทีมทางตะวันตกเฉียงเหนือในวันจันทร์

ด้วยBet365 Sportsbook & Racebookโบนัสฟุตบอลยูโร 100% ของคุณจะได้รับโบนัสจากผลตอบแทนของคุณ หากคุณวางตัวสะสมในพรีเมียร์ลีก, พรีเมราลีกา, กัลโช่เซเรียอา, บุนเดสลีกาหรือแชมเปี้ยนส์ลีก วางตัวเลือกสะสมก่อนการแข่งขันตั้งแต่สามตัวเลือกขึ้นไปที่รวมทีมในการแข่งขันเหล่านี้ และหากสำเร็จ Bet365 จะเพิ่มโบนัสให้กับผลตอบแทนของคุณ

นั่นไม่ใช่ทั้งหมด ด้วยข้อเสนอ Bore Draw Money Back แม้แต่การเสมอกันแบบไร้สกอร์ก็ไม่เคยให้ผลลัพธ์ที่แย่ที่สุดกับ Bet365 – หากคุณวางเดิมพันคะแนนที่ถูกต้องก่อนการแข่งขัน ครึ่งเวลา/เต็มเวลา หรือสกอร์คาสต์ในการแข่งขันฟุตบอลและเกมใดๆ จบสกอร์ 0-0, bet365 จะคืนเงินเดิมพันที่เสียทั้งหมดในตลาดเหล่านั้น

ด้วยข้อเสนอสุดพิเศษและตลาดก่อนการแข่งขันและระหว่างการแข่งขันที่หลากหลาย Bet365 จึงเป็นที่อันดับหนึ่งสำหรับการเดิมพันฟุตบอลทั้งหมดของคุณ (ข่าวประชาสัมพันธ์) — เสริมความแข็งแกร่งให้กับ เงิน ทุนของคุณด้วยโบนัสจากBet365 Casino ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ คุณจะได้รับ Bankroll Boost ที่ยอดเยี่ยมเพียงแค่เติมเงินในยอดเงินคงเหลือของคุณ

เพียงกรอกรหัสข้อเสนอ BOOST เมื่อคุณฝาก/โอนเงิน 25 ปอนด์ขึ้นไปไปยังคาสิโนของคุณที่บัญชี Bet365 และคุณสามารถรับโบนัสสุดพิเศษ 25% สูงสุดถึง 250 ปอนด์

เป็นโอกาสอันดีที่จะเสริมยอดคงเหลือของคุณด้วยเงินทุนพิเศษในคาสิโนที่ Bet365 ดังนั้นอย่าลืมเพลิดเพลินไปกับ Bankroll Boost ที่ยอดเยี่ยม

คาสิโนที่ปฏิทินกิจกรรมที่อัดแน่นของ Bet365 รวมถึง Bankroll Boost มอบโอกาสที่น่าตื่นเต้นมากมายในการรับโบนัสและรับรางวัล(ข่าวประชาสัมพันธ์) — เล่นเลย! เหลือเวลาอีกสองสัปดาห์ในการแข่งขันA Winner ของBet365 Poker รับตั๋วจับรางวัลเพียงใบเดียวและรับประกันว่าคุณจะได้รับรางวัลทุกวันจนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์

ยังมีเงินรางวัลรวมมากกว่า 75,000 ยูโร และคุณสามารถเข้าร่วมได้โดยการเล่นโป๊กเกอร์ประเภทใดก็ได้: บนโต๊ะเงินสด ในทัวร์นาเมนท์ตามกำหนดการ และใน Sit & Gos มี iPad mini และรางวัลเงินสดมากมายให้ในแต่ละโป๊กเกอร์ โดยการจับรางวัล €2,000 รายวันของ Bet365 เข้าได้ง่ายเมื่อคุณได้รับตั๋วสำหรับทุกๆ สองเหรียญที่คุณได้รับ

รับตั๋วทองคำของคุณและคุณยังสามารถเล่นในฟรีโรล 25,000 ยูโรรายสัปดาห์ที่เหลืออีกสองรายการซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์และวันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ หากต้องการรับตั๋วทองคำในแต่ละสัปดาห์ เพียงฝาก/โอนเงิน 10 ยูโรขึ้นไปไปยังโป๊กเกอร์ของคุณที่บัญชี Bet365 และสะสมตั๋วอย่างน้อย 5 ใบสำหรับการจับรางวัล 2,000 ยูโรต่อวัน

โปรดจำไว้ว่า คุณจะได้รับการรับรองรางวัลทุกวันที่คุณได้รับตั๋วจับรางวัลหนึ่งใบขึ้นไป ไปที่โป๊กเกอร์ที่ล็อบบี้ของ Bet365 และเป็นส่วนหนึ่งของ Everyone’s A Winner ทันที (ข่าวประชาสัมพันธ์) — เข้าร่วมการแจกสล็อตของBet365 Bingo จนถึงวันที่ 1 มีนาคม และรับส่วนแบ่งของคุณเป็นจำนวน 1,000,000 ปอนด์ ในการจับรางวัลอีกสามรายการ มีรางวัลมากกว่า 40,000 รายการ – ตั้งแต่ 10 ถึง 10,000 ปอนด์ – ที่จะได้รับรางวัลทั้งหมด

ไม่มีการจำกัดจำนวนตั๋วที่คุณจะได้รับในแต่ละการจับรางวัล – หากต้องการรับหนึ่งใบ เพียงเดิมพัน 10 ปอนด์ในเกมเด่นของ Bet365bingo – และทุกตั๋วสามารถชนะได้ ดังนั้นยิ่งคุณได้รับมากเท่าไร โอกาสที่จะชนะรางวัลหนึ่งรางวัลหรือมากกว่าก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

มีเกมเด่นใหม่ๆ ที่น่าจับตามองในแต่ละรอบ และในสัปดาห์นี้ได้แก่ Clover Rollover, Leprechaun’s Luck, Mafia Millions, Marine Mayhem Mini และ Rich Treats การจับรางวัลจะจัดขึ้นที่ Bet365bingo ทุกวันจันทร์ และครั้งต่อไปคือวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ดังนั้นอย่าลืมซื้อตั๋วทุกสัปดาห์

นอกเหนือจากการแจกสล็อตมูลค่า 1,000,000 ปอนด์แล้ว ยังมีเหตุผลที่โรแมนติกอีกสองประการในการร่วมสนุกจนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ประการแรก Slots of Love เป็นอีกหนึ่งการเฉลิมฉลองของเกมยอดนิยมของ Bet365bingo สองรายการจะเผชิญหน้ากันในอีกสองรอบแยกกัน และคุณจะได้รับ 500 คะแนนความภักดี หากคุณเดิมพัน 5 ปอนด์ในเกมที่ชนะ เลือกช่องที่ถูกต้องในทั้งสามรอบ แล้วคุณอาจชนะช่วงพักสุดสัปดาห์ในปารีส

ประการที่สอง Bingo Bouquet มอบโอกาสมากยิ่งขึ้นในการรับรางวัลในแต่ละวัน มีโบนัส คะแนนสะสมพิเศษ และบัตรกำนัล Love2shop มูลค่า 100 ปอนด์ที่จะได้รับรางวัล เพียงเลือก เลือกดอกกุหลาบ จากนั้นเล่นกับ Bet365bingo เพื่อลุ้นรับรางวัล

ด้วยข้อเสนอดีๆ ทั้งสามข้อนี้และอื่นๆ อีกมากมาย Bet365bingo เป็นสถานที่สำหรับเล่นในเดือนนี้และต่อๆ ไป (ข่าวประชาสัมพันธ์) — เพลิดเพลินไปกับเกมที่น่าตื่นเต้นที่ไม่มีใครเทียบได้ของ Bet365 Vegas ในสุดสัปดาห์นี้และรับรางวัลเป็นโบนัสในเวลาเดียวกัน

ด้วยช่วงสุดสัปดาห์รีโหลด 25% ในวันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์และวันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ คุณสามารถเพิ่มยอดคงเหลือของคุณและใช้โอกาสนี้ในการเล่นพิเศษในเกมที่คุณชื่นชอบ หากต้องการรับรางวัลนี้สูงถึง 100 ปอนด์ เพียงฝาก/โอน 20 ปอนด์ขึ้นไปไปยังบัญชี Vegas ของคุณที่ Bet365 จากนั้นกรอกรหัสข้อเสนอของคุณ

กิจกรรมโหลดซ้ำสุดสัปดาห์ 25% นี้ยังใช้กับ Mobile Vegas ของ Bet365 อีกด้วย ดังนั้นคุณจึงสามารถเพลิดเพลินไปกับสิทธิประโยชน์ในขณะที่เล่นบนโทรศัพท์มือถือที่รองรับ รวมถึง iPhone, iPad และ Android นอกเหนือจากเมื่อคุณอยู่หน้าพีซี เพียงเข้าไปที่ vegas.bet365.com ในเบราว์เซอร์มือถือของคุณ และเลือกชื่อของคุณ

เล่นได้ทุกที่บนมือถือหรือผ่านพีซีของคุณ: โลกแห่งเวกัสที่ Bet365 – นำเสนอเกมชั้นนำเช่น Gonzo’s Quest และ Starburst – มอบโอกาสมากมายที่จะชนะรางวัลใหญ่และรับโบนัสที่ยอดเยี่ยม

ลาสเวกัส – ผู้ให้บริการคาสิโนระดับภูมิภาค Full House Resorts, Inc. กล่าวว่าได้แก้ไขข้อตกลงสินเชื่อหลายฉบับและเลือกประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินคนใหม่ในขณะที่ก้าวไปข้างหน้าหลังจากการเปลี่ยนแปลงการจัดการครั้งล่าสุด

บริษัทที่อยู่ในลาสเวกัสซึ่งเป็นเจ้าของคาสิโนหนึ่งแห่งแต่ละแห่งในชุมชนเนวาดาตอนเหนือของ Fallon, Mississippi และ Indiana และบริหารจัดการรีสอร์ทในทะเลสาบ Tahoe ตั้งชื่อผู้บริหารเกมมานาน Dan Lee เป็นซีอีโอในเดือนธันวาคม นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง Lee ได้เยี่ยมชมทรัพย์สินของบริษัทและดำเนินการเพื่อรักษางบดุลของบริษัท

ข้อตกลงสินเชื่อใหม่อนุญาตให้ Full House ดำเนินโครงการก่อสร้างโรงแรมที่Silver Slipper Casinoใน Bay St. Louis รัฐ Miss. ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในฤดูร้อน

Chad Beynon นักวิเคราะห์เกมของ Macquarie Securities กล่าวกับนักลงทุนในสัปดาห์นี้ว่าคาสิโนทั้งสี่แห่งของ Full House จะได้รับประโยชน์จากแนวโน้มการเล่นเกมในภูมิภาคที่ดีขึ้น

“นับจากนี้ไป เรามองว่า Full House เป็นเรื่องราวที่ทำให้ฉันได้เห็น ได้รับพลังอีกครั้งจากผู้บริหารชุดใหม่และการเปิดตัวโรงแรม Silver Slipper” เบย์นอนกล่าว

ลี ซึ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อต้นเดือนธันวาคม ภายหลังการต่อสู้แย่งชิงอำนาจกันนานถึง 2 เดือน ได้เสนอชื่อเพื่อนร่วมงานที่รู้จักกันมานาน ลูอิส แฟงเกอร์ ให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน Fanger ดำรงตำแหน่งเดียวกันที่ Pinnacle Entertainment เมื่อ Lee เป็น CEO ของบริษัทเกมระดับภูมิภาค

Fanger ใช้เวลาสองปีที่ผ่านมาในการดูแลนักลงทุนสัมพันธ์ของ Wynn Resorts Ltd.

“Lewis มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการเงินและเกมมากกว่า 14 ปี รวมถึงหลายปีในตลาดที่ Full House ดำเนินธุรกิจ” Lee กล่าว

เมื่อปลายเดือนมกราคม Lee ได้ประกาศข้อตกลงสินเชื่อที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งทำให้บริษัทสามารถปรับเปลี่ยนโครงการก่อสร้างโรงแรมที่ Silver Slipper ได้ จำนวนห้องพักของโรงแรมที่วางแผนไว้จะลดลงเหลือ 129 ห้องจาก 142 ห้อง แต่จะมีห้องสวีทหรูหราระดับไฮเอนด์อีก 9 ห้องเข้ามา

ลีกล่าวว่าการก่อสร้างที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ “จะช่วยให้สถานที่ให้บริการโดดเด่นในการแข่งขันบนชายฝั่งอ่าวไทย”

Beynon กล่าวว่า Full House ได้รับการท้าทายจาก “ชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว” ในช่วงสามปีที่ผ่านมา รวมถึงการยกเลิกโครงการในรัฐเคนตักกี้และมิสซิสซิปปี้ และการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นที่ Rising Star Casino Resort ในรัฐอินเดียนา ซึ่งดึงดูดลูกค้าจากซินซินนาติที่อยู่ใกล้เคียง

“เรากำลังประเมินคุณสมบัติที่มีอยู่ทั้งหมดของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อค้นหาโอกาสในการเติบโตเพิ่มเติม” ลีกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทยังเลือกสมาชิกคณะกรรมการคนใหม่ Bradley Tirpak เป็นประธานที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และเลือก Carl Braunlich ศาสตราจารย์ด้านธุรกิจของ UNLV เป็นรองประธานอีกครั้ง

หุ้นของ Full House Resorts มีการซื้อขายระหว่าง 87 เซนต์ถึง 2.64 ดอลลาร์ในปีที่แล้ว เมื่อวันศุกร์ เพิ่มขึ้น 7 เซนต์หรือ 5.26 เปอร์เซ็นต์ ปิดที่ 1.40 ดอลลาร์ในตลาด Nasdaq

เว็บยูฟ่าเบท กลุ่มธุรกิจการพนันยกย่อง ICE ที่ดีที่สุดในโลก

เว็บยูฟ่าเบท (ข่าวประชาสัมพันธ์) – กลุ่มธุรกิจการพนันซึ่งเป็นตัวแทนของภูมิทัศน์การเล่นเกมในสหราชอาณาจักรซึ่งรวมถึง Pub, Bingo, AGC, FEC, ออนไลน์, LBO และคาสิโนได้ประกาศสนับสนุนนิทรรศการ ICE Totally Gaming 2015 ในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งจัดขึ้นที่ ExCeL Centre ในลอนดอน GBG ซึ่งก่อตั้งขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2014 มีสมาชิกที่ประกอบด้วยองค์กรชั้นนำมากมายในด้านเกมและมีอดีตประธานาธิบดี BACTA National Nick Harding เป็นประธาน และ Peter Hannibal ผู้บริหารเกมอาวุโสที่เคารพในฐานะซีอีโอ

Peter Hannibal อธิบายถึงการสนับสนุนของ GBG สำหรับ ICE ว่า: “องค์กรสมาชิกของเราทั้งหมดจัดแสดงที่ ICE หรือหากพวกเขาเป็นผู้ดำเนินการ ให้เยี่ยมชม ICE ในฐานะผู้ซื้อ ไม่ต้องสงสัยเลยว่านิทรรศการดังกล่าวกลายเป็นงานที่ทรงอิทธิพลที่สุดในปฏิทินโลก และบริษัทที่นำผู้นำทางความคิดและผู้มีอิทธิพลระดับแนวหน้าของเกมระดับนานาชาติมาสู่ลอนดอน วัตถุประสงค์ของเราคือการให้เสียงเชิงกลยุทธ์สำหรับการเล่นเกมในสหราชอาณาจักรและหนึ่งในจุดแข็งที่เป็นเอกลักษณ์ของเราคือความสามารถของเราในการพูดคุยเกี่ยวกับเกมทุกประเภทในทุกภาคส่วนซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ เหมาะอย่างยิ่งกับ Totally Gaming ของ ICE”

“เราเติบโตขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อหกเดือนที่แล้วและสมาชิกของเราคิดเป็นเกือบ 70% ของผลตอบแทนการเล่นเกมรวมในสหราชอาณาจักรและมีพนักงาน 64,000 คนที่มีส่วนร่วมในภาคการพนันในสหราชอาณาจักร ฉันหวังว่าจะได้รับโอกาสที่ ICE มอบให้ สร้างเครือข่ายกับสมาคมและกลุ่มการค้าจากทั่วโลก เพื่ออภิปรายการความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่เกมต้องเผชิญ และเพื่อแสดงอุตสาหกรรมของเราต่อนักการเมือง ที่ปรึกษา และข้าราชการที่เราตั้งใจจะเป็นเจ้าภาพในนิทรรศการ”

Julian Graves กรรมการผู้จัดการที่รับผิดชอบด้าน ICE ยินดีการสนับสนุนจากกลุ่มธุรกิจการพนัน เขากล่าวว่า: “ในขณะที่เหตุผลหลักในการเข้าร่วม ICE ไม่ต้องสงสัยเลยคือผู้จัดแสดงมากกว่า 500 รายและผลิตภัณฑ์เกมหลายพันรายการที่พวกเขาเลือกที่จะเปิดตัวในลอนดอน นิทรรศการนี้ยังกลายเป็นสถานที่พบปะสำหรับองค์กรการค้าและสมาคมที่สำคัญที่สุดของโลกหลายแห่ง ฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับกลุ่มธุรกิจการพนันและหวังว่าจะได้รับข้อมูลเชิงลึกที่พวกเขาจะนำมาและการมีส่วนร่วมที่พวกเขาจะมอบให้กับประสบการณ์ ICE”

Dan Podheiser จาก Casino City, Aaron Todd และ Vin Narayanan พูดคุยเกี่ยวกับ PokerStars ที่ยกเลิกการเพิ่ม เรค ที่ประกาศก่อนหน้านี้ชายชาวนิวเม็กซิโกคิดผิดว่าเขาถูกรางวัล 500,000 ดอลลาร์จากตั๋วลอตเตอรี และผู้ประมูลอันดับสองในการขาย Revel ตอนนี้บอกว่าเขาไม่ต้องการ รีสอร์ทในแอตแลนติกซิตี้ในราคาเสนอเดิมของเขา นอกจากนี้เดอะแก๊งยังเลือกเกม NFL Divisional Playoff สี่เกมเทียบกับการแพร่กระจาย

ลองนึกภาพการรวยมากจนคุณปฏิเสธที่จะทำอะไรเพื่อเงิน 1.2 พันล้านดอลลาร์ ฉันหมายถึงเหมือนอะไรก็ได้

แต่เห็นได้ชัดว่านั่นยังไม่เพียงพอสำหรับ Sue Ann Arnall ซึ่งปฏิเสธที่จะรับเช็คมูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์ในข้อตกลงหย่าร้างกับ Harold Hamm อดีตสามีของเธอ ซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Continental Resources ซึ่งเป็นบริษัทขุดเจาะน้ำมัน

โดยพื้นฐานแล้ว Arnall คิดว่าเธอสมควรได้รับส่วนแบ่งที่มากขึ้นจากมูลค่า 19 พันล้านดอลลาร์ของสามีของเธอ และไม่ต้องการชำระด้วยเงินจำนวนเล็กน้อยเช่นนี้

คุณหญิง ได้โปรด คุณอาจมีจุดยืนที่แข็งแกร่งที่จะยืนหยัด แต่คุณกำลังทำให้พวกเราทุกคนอับอายโดยไม่เพียงแค่ยอมรับ — รอก่อน — หนึ่งแต้มสองพันล้านดอลลาร์ คุณบ้าหรือเปล่า?

มีไม่มากนักที่ Reel Life จะทำไม่ได้เพื่อเงิน 1.2 พันล้านดอลลาร์ โดนไล่นามสกุล “แฮมม์” ได้เงินง่ายๆ

เข้าสู่ช่องทางที่รวดเร็วคุณยาย เกมบิงโกนี้พร้อมที่จะหมุนแล้ว!

7Spins เป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการผจญภัยคาสิโนออนไลน์ที่มีเอกลักษณ์และคุ้มค่ามาก ด้วยรูปแบบการเล่นที่น่าตื่นเต้นและข้อเสนอใหม่ๆ พวกเขามักจะดึงธีมและโปรโมชั่นที่เหมาะสมออกมาเพื่อให้สมาชิกมีส่วนร่วมอยู่เสมอ เดือนนี้มอบรางวัลที่ยิ่งใหญ่กว่าและประสบการณ์ที่น่าสนใจอีกมากมาย

Super Bowl Raffle ทำลายน้ำแข็งด้วยการดูแลที่พิเศษมาก ผู้เล่นสามารถเข้าร่วมการท้าทายนี้ได้ระหว่างวันที่ 1 มกราคมถึง 18 มกราคม และพวกเขาก็มีเหตุผลที่ดีที่จะทำเช่นนั้น ด้วยตั๋วจับฉลาก 1 ใบซึ่งเทียบเท่ากับเงินฝาก $50 พวกเขาสามารถรับรางวัลตั๋ว Super Bowl ได้ 2 ใบ! ยิ่งไปกว่านั้น ค่าเดินทางและค่าที่พักยังครอบคลุมอยู่ใน 7 Spins Casino เพื่อให้ผู้ชนะอันดับต้นๆ ได้รับประสบการณ์ที่ไม่ซ้ำใครอย่างแท้จริง

ประสบการณ์คาสิโนออนไลน์ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งในเดือนมกราคมคือ Road to Rio Raffle 7 Spins Casino เชิญชวนสมาชิกให้เข้าร่วมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึง 31 มกราคม และเล่นเพื่อรับรางวัลชั้นสูงที่เป็นเดิมพัน ในราคา $100 พวกเขาสามารถคว้าตั๋วจับฉลาก 1 ใบและลุ้นทริปสุดพิเศษสำหรับสองท่านในรีโอเดจาเนโร! ผู้ชนะยังจะได้รับตั๋วงานรื่นเริง ที่พักระดับ 5 ดาว และเงินใช้จ่าย $2,000!

แต่มีของรางวัลฟุ่มเฟือยอีกมากมายภายในเดือนที่ชนะนี้ Hi-Tech Vision Tournament เป็นความท้าทายของคาสิโนออนไลน์ที่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 19 มกราคมถึง 31 มกราคม ผู้เล่นสามารถเข้าร่วมได้และผู้ชนะ 10 อันดับแรกจะได้รับรางวัลเป็นแว่นตา Google รางวัลระดับไฮเอนด์นี้คุ้มค่าแก่การร่วมสนุกอย่างแน่นอน!
สำหรับผู้เล่นคาสิโนออนไลน์ที่ชื่นชอบการผจญภัยลึกลับ Carnival of Venice Tournament เป็นสูตรที่สมบูรณ์แบบ พวกเขาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ระหว่างวันที่ 31 มกราคมถึง 17 กุมภาพันธ์ด้วยตั๋วจับฉลาก 1 ใบซึ่งมีราคาเพียง $1 เท่านั้น สมาชิกสามารถเปิดเผยสมบัติภายในความท้าทายที่น่าตื่นเต้นนี้และรับรางวัลใหญ่สูงถึง $75,000!

7 Spins Casino จะทำให้ดีที่สุดในเดือนมกราคมอย่างแน่นอน รางวัลที่ยิ่งใหญ่กว่าและการผจญภัยอันน่าตื่นเต้นอยู่ในแผน และสมาชิกจะต้องเข้าร่วมเพื่อติดตามข่าวสารพิเศษสุดพิเศษเหล่านี้!

โตรอนโต ออนแทรีโอ – ลอตเตอรีและเกมออนตาริโอได้เปิดตัวเว็บไซต์การพนันออนไลน์ CTV รายงาน

เว็บไซต์ใหม่ต้องได้รับการทดสอบตัวอย่างเป็นเวลาหลายสัปดาห์ รายงานระบุ

ผู้เล่นจะต้องลงทะเบียนเพื่อใช้เว็บไซต์และมีข้อ จำกัด สูงสุดรายสัปดาห์ CTV กล่าว

นอกจากนี้ ยังมีการซื้อสลากลอตเตอรี่ผ่านทางเว็บไซต์อีกด้วย รายงานระบุ มาเก๊าและสิงคโปร์ – การสำรวจแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นอย่างมากในการทำงานในคาสิโน GGRAsia รายงาน

การสำรวจดำเนินการโดยนักวิชาการที่มหาวิทยาลัย Shih Chien ในไต้หวัน และตัวเลขเผยให้เห็นความปรารถนา 58.4 เปอร์เซ็นต์ที่จะทำงานในคาสิโน รายงานอธิบาย

GRRAsia กล่าวในทั้งสองแห่ง มีการสำรวจผู้คนประมาณ 400 คน แคนาดา – พบกับ Cepheus บอทโป๊กเกอร์ที่ไม่มีใครเทียบได้ซึ่งเปิดตัวเมื่อวานนี้ ตามรายงานของ Guardian Cepheus ได้รับการพัฒนาโดยนักวิทยาศาสตร์ที่กล่าวว่ามันไม่มีใครเทียบได้หลังจากเล่น Texas Hold’em

ไปแล้วพันล้านมือรายงานกล่าว นี่เป็นครั้งแรกที่คอมพิวเตอร์สามารถแก้ไขปัญหาที่เรียกว่าเกมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ได้ รายงานของ The Guardian แอตแลนติกซิตี้, นิวเจอร์ซีย์ – ผู้ซื้อโรงแรม Revel Casino วางแผนที่จะรวมสวนน้ำไว้ในชาติ Revel ในอนาคตของเขา, New Jersey Business รายงาน

Glenn Straub อธิบายแผนดังกล่าวว่าเป็น “สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับครอบครัว” ต่อสื่อมวลชนแห่งแอตแลนติกซิตี้

Straub ผู้ท้าทายราคาที่เขาต้องจ่ายสำหรับ Revel ก็วางแผนที่จะเปลี่ยนชื่อเช่นกัน รายงานของ New Jersey Business กล่าว กรีซ – (ข่าวประชาสัมพันธ์) ในกรีซ องค์กรและการดำเนินงานเกมเสี่ยงโชคและแบบฟอร์มการเดิมพันได้รับความไว้วางใจจากบริษัทมหาชนจำกัด OPAP (Organismos prognostikon agonon podosfairou – หน่วยงานคาดการณ์ผลฟุตบอล)

ในปี 2011 ทางการกรีกได้แจ้งคณะกรรมาธิการเกี่ยวกับมาตรการสองประการที่สนับสนุน OPAP:

?การอนุญาตเป็นระยะเวลา 10 ปีสิ้นสุดในปี 2022 ของใบอนุญาตแต่เพียงผู้เดียวในการดำเนินการ
เทอร์มินัลวิดีโอลอตเตอรี (‘VLTs’) จำนวน 35,000 เครื่องเพื่อแลกกับ ค่าธรรมเนียม 560 ล้านยูโร (‘
ข้อตกลง VLT’);

? การยืดเวลาออกไป 10 ปี (ตั้งแต่ปี 2563 ถึง 2573) ของสิทธิพิเศษในการดำเนินการ 13
เกมแห่งโอกาสไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม ตาม ‘ภาคผนวก’ ของข้อตกลงที่ได้ข้อสรุป
ในปี 2000 โดยรัฐกรีกและ OPAP เพื่อแลกกับการจ่ายเงินก้อนจำนวน 375 ล้านยูโร
และการเก็บภาษี 5% ของรายได้จากการเล่นเกมทั้งหมดที่เกิดขึ้น

ในเดือนเมษายน 2012 ผู้ให้บริการคาสิโนหลายรายในกรีซได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมาธิการ โดยอ้างว่า
ข้อตกลง VLT ให้เงินช่วยเหลือแก่ OPAP ของความช่วยเหลือจากรัฐที่ไม่สอดคล้องกับตลาด
ภายใน พวกเขาอ้างว่ารัฐกรีกจะสามารถได้รับจำนวนเงิน
ที่สูงกว่า 560 ล้านยูโร หากได้รับใบอนุญาตมากกว่าหนึ่งใบเพื่อดำเนินการ VLT และจัดให้มีการเรียกร้องระหว่างประเทศสาธารณะเพื่อขอประกวดราคาเพื่อการจัดสรร

ตามการตัดสินใจเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2555 คณะกรรมาธิการถือว่าไม่มีข้อได้เปรียบเนื่องจากรัฐกรีกออกจาก OPAP โดยมีเพียงผลตอบแทนขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับบริษัทโดยเฉลี่ยเพื่อครอบคลุมต้นทุนการดำเนินงานและเงินทุน เพื่อให้ได้ข้อสรุปดังกล่าว คณะกรรมาธิการได้กำหนดมูลค่าปัจจุบันสุทธิของข้อตกลง VLT และภาคผนวก (โดยคำนึงถึงผลตอบแทนทางการตลาดที่สมเหตุสมผลซึ่งอาจตกเป็นของ OPAP) จากนั้นเปรียบเทียบมูลค่านั้นกับค่าตอบแทนที่จ่ายโดย OPAP

ในการตัดสินใจ คณะกรรมาธิการได้ประเมินข้อตกลง VLT และภาคผนวกแยกต่างหาก และยังดำเนินการประเมินร่วม เนื่องจากข้อตกลงเหล่านั้นได้รับแจ้งร่วมกันโดยทางการกรีก และเกี่ยวข้องกับการให้สิทธิพิเศษแก่บริษัทเดียวกันในเวลาเดียวกันเพื่อให้มีการเปรียบเทียบได้มาก และคำนึงถึงการประกาศแปรรูป OPAP ในระยะสั้น เพื่อประเมินการปฏิบัติตามข้อตกลง VLT กับกฎหมายการแข่งขัน คณะกรรมาธิการอาศัยการศึกษาที่จัดทำโดยทางการกรีก ซึ่งอิงตามการคาดการณ์ยอดขายโดยบริษัทอิสระที่เชี่ยวชาญในภาคการพนัน คณะกรรมาธิการพบว่า OPAP ได้จ่ายเงินเกินสำหรับภาคผนวก

ในระหว่างการแลกเปลี่ยนระหว่างคณะกรรมาธิการกับทางการกรีกในฝ่ายบริหาร
ตามขั้นตอน ทางการกรีกมุ่งมั่นที่จะจ่ายเงินเพิ่มเติมให้กับ
การพิจารณาที่วางแผนไว้แต่แรกสำหรับข้อตกลง VLT

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมาธิการจึงมีความเห็นว่า หลังจากแก้ไขประกาศเดิม
OPAP จะจ่ายเงินให้รัฐกรีกในจำนวนที่สูงกว่ามูลค่าร่วมของสิทธิแต่เพียงผู้เดียว
ที่ได้รับตามความตกลง VLT และตามภาคผนวก จึงสรุปได้ว่าข้อตกลงดังกล่าวไม่ได้ให้ความได้เปรียบกับ OPAP

ผู้ประกอบการคาสิโนได้ดำเนินการต่อหน้าศาลทั่วไปต่อคณะกรรมาธิการ
การตัดสินใจ. พวกเขาอ้างว่า ประการแรก ว่าคณะกรรมาธิการใช้อำนาจในทางที่ผิดโดยไม่ได้เริ่มกระบวนการสอบสวนอย่างเป็นทางการ ประการที่สอง ล้มเหลวในการปฏิบัติตามพันธกรณีของตนด้วยเหตุผลของรัฐ และละเมิดสิทธิ์ในการบริหารงานที่ดี ประการที่สาม ละเมิดสิทธิ์ในการมีกระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิผล การคุ้มครองและประการที่สี่ ประเมินคำถามเกี่ยวกับการมีอยู่ของข้อได้เปรียบของ OPAP ไม่ถูกต้อง

ในการตัดสินของวันนี้ ประการแรกศาลทั่วไประลึกว่าคณะกรรมาธิการมีอำนาจที่จะนำมาใช้หลังจากขั้นตอนการสอบสวนเบื้องต้น ซึ่งเป็นคำตัดสินที่พบว่าไม่มีความช่วยเหลือจากรัฐ แต่คำนึงถึงข้อผูกพันของประเทศสมาชิก . นอกจากนี้ยังอาจมีส่วนร่วมในการเจรจากับรัฐและปรับจุดยืนของตนให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่ได้ โดยปราศจากความสอดคล้องดังกล่าวที่ก่อให้เกิดความยากลำบากร้ายแรง ศาลพบว่าในการประเมินมาตรการที่ได้รับแจ้ง คณะกรรมาธิการไม่ได้ประสบปัญหาร้ายแรง ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องเริ่มขั้นตอนการสอบสวนอย่างเป็นทางการ

ศาลสรุปยิ่งกว่านั้นว่าการละเลยข้อมูลทางเศรษฐกิจในเวอร์ชันที่ไม่เป็นความลับของการตัดสินใจโต้แย้งไม่ได้ป้องกันผู้ประกอบการคาสิโนจากความเข้าใจเหตุผลที่ตามมาโดยคณะกรรมาธิการหรือจากการท้าทายการตัดสินใจในศาลหรือป้องกันศาลจากการใช้ การพิจารณาคดีในการดำเนินการปัจจุบัน สิทธิของผู้สมัครในการคุ้มครองตุลาการที่มีประสิทธิผลและภาระหน้าที่ของคณะกรรมาธิการต่อเหตุผลของรัฐจึงได้รับการเคารพ

ในที่สุด ศาลพิจารณาว่าผู้ประกอบการคาสิโนไม่ได้แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมาธิการกระทำความผิดทางกฎหมายโดยร่วมกันประเมินข้อตกลง VLT และภาคผนวก ซึ่งข้อตกลงทั้งสองฉบับดังกล่าวได้รับการสรุปในเวลาเดียวกันกับ OPAP ในมุมมองของการแปรรูป

ดังนั้นศาลจึงยกฟ้องการกระทำทั้งหมดและยืนยัน
คำตัดสิน ของคณะกรรมาธิการ เรียนมาร์ค: ฉันเห็นด้วยกับทุกสิ่งที่คุณเขียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดิมพันที่มีความได้เปรียบของคาสิโนน้อยกว่า 2 เปอร์เซ็นต์ ที่กล่าวว่าฉันจะไม่ยืดยาวเรียกตัวเองว่าเป็นนักพนันที่ประสบความสำเร็จ ดูเหมือนว่าฉันก็เหมือนกับคนอื่นๆ ที่อยากเป็นผู้ชนะ แค่พยายามเอาชนะมันให้ได้ มีบางอย่างในสมการที่ฉันขาดหายไปหรือไม่? Jimmy P.

แม้แต่ผู้เล่นแบล็คแจ็ค แคร็ปส์ บาคาร่า หรือวิดีโอโป๊กเกอร์ที่เก่งกาจ การเอาชนะเจ้ามือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่นักเล่นเกมทุกคนสามารถคาดหวังได้ ใช่ จิมมี่ ยกนิ้วโป้งสองนิ้วให้กับการเล่นเดิมพันที่ดีที่สุด อย่างไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่คุณยังต้องเผชิญคือเมื่อ “ความได้เปรียบของบ้านต่ำ” ปะปนกับ “ความเร็วของเกม”

ในการพนันเรียกว่า “ความเร็วของเกมที่เพิ่มขึ้น” ความหมายก็คือ ยิ่งคุณสัมผัสกับความได้เปรียบของเจ้ามือในตัวบ่อยขึ้น แม้ว่าจะมีเกมหรือการเดิมพันที่มีความได้เปรียบของคาสิโนเพียง 2 เปอร์เซ็นต์หรือต่ำกว่าก็ตาม เงินทุนของคุณก็สามารถถูกแบ่งแยกได้เมื่อการตัดสินใจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

เกมในอุดมคติสำหรับคาสิโนคือเกมที่มีความได้เปรียบของเจ้ามือสูงที่เล่นด้วยความเร็วสูง ตัวอย่างจะเป็นโจรแขนเดียว สำหรับผู้เล่น เกมที่สมบูรณ์แบบจะเป็นเกมที่มีความได้เปรียบเจ้ามือต่ำเมื่อเล่นโดยการคลานของเต่า วิดีโอโป็กเกอร์อัจฉริยะที่เล่นอย่างสบายๆ ด้วยตารางการจ่ายเงินที่ดีที่สุดจะเป็นตัวอย่างที่ดี

เมื่อพูดถึงสล็อตแมชชีน ผู้เล่นส่วนใหญ่จะเล่นประมาณ 10 ครั้งต่อนาที หรือ 600 ครั้งต่อชั่วโมง จิมมี่ เครื่องจักรบางตัวสามารถมีเฮ้าส์เอจได้มากถึง 18 เปอร์เซ็นต์

ดังนั้น บนเครื่องเพนนีที่ 3 ดอลลาร์ต่อการหมุน คูณด้วย 600 การตัดสินใจต่อชั่วโมง และเจ้ามืออาจได้เปรียบในการเล่นของคุณถึง 18 เปอร์เซ็นต์ คุณสามารถคาดหวังที่จะสูญเสียตามทฤษฎี 324 ดอลลาร์ทุกๆ หกสิบนาที อย่าบดขยี้มันที่นี่จิมมี่ เหมือนเสียงโห่แบบเก่าที่ดี

ตอนนี้เรามาดูโต๊ะแบล็คแจ็คขั้นต่ำที่ 25 ดอลลาร์ โดยมีผู้เล่น 5 คน และผู้เล่นแต่ละคนโดยเฉลี่ยจะมีมือที่สับเปลี่ยนจากเจ้ามือประมาณ 70 มือต่อชั่วโมง ที่นี่ ผู้เล่นแต่ละคนจะต้องวางความเสี่ยง $1,750 ต่อชั่วโมง ซึ่งเป็นจำนวนเงินโดยประมาณเท่ากับผู้เล่นสล็อตเพนนีของเรา

ถ้าเจ้ามือถูกยกกำลังสองเทียบกับผู้เล่นทั่วไป ค่าความได้เปรียบของเจ้ามืออาจสูงถึง 5 เปอร์เซ็นต์ ตัวแทนจำหน่ายจะขโมยกระเป๋าเงินของตนได้มากถึง 87.5 ดอลลาร์ต่อชั่วโมง

เมื่อเทียบกับผู้เล่นที่ใช้กลยุทธ์พื้นฐานที่แข็งแกร่งซึ่งเจ้ามือจะได้เปรียบ .05 เปอร์เซ็นต์ การสูญเสียรายชั่วโมงที่คาดหวังของพวกเขาจะลดลงอย่างมากเป็น 8.75 ดอลลาร์ นำเสนอระบบสับเปลี่ยนอัตโนมัติในสมการ โดยขณะนี้ผู้เล่นเฉลี่ย 90 มือต่อชั่วโมง การสูญเสียรายชั่วโมงของผู้เล่นที่กระตือรือร้นจะเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 8.75 ดอลลาร์เป็น 11.25 ดอลลาร์ แม้ว่าจะมีการเล่นที่สมบูรณ์แบบ แต่จิมมี่ ผู้เล่นที่มีการแข่งขันก็ยังคงเอาชนะคาสิโนได้

เมื่อฉันเขียนและแนะนำเกมหรือการเดิมพันใดที่เป็น crème de la crème เหล่านั้นคือการเดิมพันที่มีความได้เปรียบเจ้ามือต่ำที่สุด อย่างไรก็ตามนักพนันจะต้องรักษาสมดุลกับความเร็วของเกม ไม่สนใจความเร็ว จิมมี่ ตกอยู่ในอันตราย

ฉันขอแนะนำให้ชะลอการเล่นของคุณเมื่อเป็นไปได้ มีอะไรรีบร้อน? การเล่นแบบ Chop-Chop สามารถส่งคุณกลับบ้านมือเปล่าได้

ภูมิปัญญาการพนันประจำสัปดาห์:“ความเร็วสามารถเปลี่ยนความได้เปรียบของบ้านเล็กๆ น้อยๆ ให้เป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ เช่นเดียวกับความเร็วที่สามารถเปลี่ยนบังโคลนรถเล็กๆ น้อยๆ ให้กลายเป็นอุบัติเหตุรถชนครั้งใหญ่ครั้งใหญ่” – Frank Scoblete, 109 วิธีเอาชนะคาสิโน (ข่าวประชาสัมพันธ์) — สัปดาห์นี้จะมีฟุตบอลที่น่าตื่นเต้นเกิดขึ้นพร้อมกับโปรแกรมพรีเมียร์ลีกเต็มนัดที่รอคอย

วันเสาร์นี้ ทีมลุ้นแชมป์จะปะทะเชลซีกับสวอนซีที่ลิเบอร์ตี้ สเตเดี้ยม และคิวพีอาร์เปิดบ้านรับแมนฯ ยูไนเต็ด ขณะที่เบิร์นลีย์และคริสตัล พาเลซตกชั้นจะพบกันที่เทิร์ฟ มัวร์ ในช่วงเริ่มต้นช่วงท้ายเกม นิวคาสเซิ่ลยินดีต้อนรับเซาแธมป์ตันของโรนัลด์ คูมันที่เซนต์ เจมส์ พาร์ก ในวันอาทิตย์ ความสนใจหันไปที่สนามกีฬาเอทิฮัด ขณะที่อาร์เซนอลเผชิญหน้ากับแชมป์เปี้ยนแมนฯ ซิตี้ในการเลือกเกมสุดสัปดาห์

ด้วยBet365 Sportsbook & Racebookโบนัสฟุตบอลยูโร 100% คุณสามารถรับโบนัสจากผลตอบแทนของคุณ หากคุณวางตัวสะสมในพรีเมียร์ลีก, กัลโช่, พรีเมราลีกา, บุนเดสลีกา หรือแชมเปี้ยนส์ลีก วางตัวเลือกสะสมก่อนการแข่งขันตั้งแต่สามตัวเลือกขึ้นไปที่รวมทีมในการแข่งขันเหล่านี้ และหากสำเร็จ Bet365 จะเพิ่มโบนัสให้กับผลตอบแทนของคุณ

นั่นไม่ใช่ทั้งหมด. ด้วยข้อเสนอ Bore Draw Money Back แม้การเสมอกันแบบไร้สกอร์จะไม่เป็นผลลัพธ์ที่แย่ที่สุดกับ Bet365 – หากคุณวางเดิมพันที่ถูกต้องก่อนการแข่งขัน ครึ่งเวลา/เต็มเวลา หรือสกอร์คาสต์ในการแข่งขันฟุตบอลใดๆ และเกมจบที่ 0-0 Bet365 จะคืนเงินเดิมพันที่เสียไปทั้งหมดในตลาดเหล่านั้น

ด้วยข้อเสนอที่ยอดเยี่ยมและตลาดก่อนการแข่งขันและระหว่างการแข่งขันที่หลากหลาย Bet365 จึงเป็นที่อันดับหนึ่งสำหรับการเดิมพันฟุตบอลทั้งหมดของคุณ (ข่าวประชาสัมพันธ์) — ด้วยBet365 Casinoคุณสามารถเลือกจากตัวเลือกโบนัสการเปิดตัวที่ยอดเยี่ยม ซึ่งมอบวิธีมากมายให้คุณเริ่มต้นการบินเมื่อคุณเข้าสู่การแข่งขัน

ด้วยโบนัสการเปิดมาตรฐาน คุณสามารถเพิ่มบัญชีของคุณด้วยโบนัส 100% ที่ยอดเยี่ยม สูงสุดถึง 100 ปอนด์ จากการฝาก/โอนครั้งแรก 10 ปอนด์ขึ้นไป

ผู้เล่น Keen Slot Games สามารถเริ่มเพลิดเพลินกับเกมโปรดด้วยโบนัสพิเศษ 200% สูงสุดถึง 200 ปอนด์ โบนัสการเปิดเฉพาะสล็อตนั้นสมบูรณ์แบบสำหรับผู้เล่นที่ต้องการเพิ่มการเล่นเกมสล็อตที่หลากหลายและน่าตื่นเต้นในคาสิโนที่ Bet365 รวมถึงเกมใหม่ล่าสุดทั้งหมด

นอกจากนี้ยังมีคาสิโนที่โบนัสเปิด VIP ของ Bet365 ซึ่งให้คุณรับโบนัส 50% สูงถึง 500 ปอนด์ เพียงทำการฝาก/โอนครั้งแรกเป็นจำนวน 200 ปอนด์ขึ้นไปเพื่อรับโบนัสที่เลือกนี้ ซึ่งมอบโอกาสที่ยอดเยี่ยมในการเข้าโต๊ะด้วยเงินทุนพิเศษก้อนใหญ่

ด้วยตัวเลือกโบนัสการเปิดบัญชีที่หลากหลายนี้ จึงมีข้อเสนอที่เหมาะกับคุณอย่างแน่นอน ดังนั้นให้บัญชีใหม่ของคุณได้รับการส่งเสริมและเริ่มเพลิดเพลินกับเกมที่น่าตื่นเต้นมากกว่า 250 รายการที่มีให้ในคาสิโนที่ Bet365 รวมถึงเกมโปรดเช่นแบล็คแจ็คและรูเล็ตยุโรป เช่นเดียวกับเกมสล็อต แจ็คพอต เกมบนโต๊ะ เกมไพ่ที่ครอบคลุม , วิดีโอโป๊กเกอร์และเกม & คีโน เพื่อประสบการณ์ที่แท้จริง ลองคาสิโนสด

เมื่อคุณได้รับโบนัสการเปิดตัว คุณสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากปฏิทินที่อัดแน่นไปด้วยข้อเสนอและกิจกรรมเพิ่มเติมจากคาสิโนที่ Bet365 ทำให้คุณมีโอกาสมากมายในการรับโบนัสและรับรางวัลเป็นประจำ (ข่าวประชาสัมพันธ์) — รักษาความอบอุ่นในช่วงสุด สัปดาห์ ที่หนาวเหน็บและรับข้อเสนอโบนัสที่ยอดเยี่ยมในเวลาเดียวกัน ต้องขอบคุณBet365 Games

ด้วยยอดรีโหลดสุดสัปดาห์ 25% ไม่ว่าคุณจะฝาก/โอนเข้าบัญชีของคุณเป็นครั้งแรกในช่วงสุดสัปดาห์ของวันที่ 17 และ 18 มกราคม เท่าใด เกมที่ Bet365 จะเพิ่มไตรมาสพิเศษเป็นโบนัสสูงสุดถึง 100 ปอนด์

นั่นหมายความว่าคุณจะมีเงินทุนมากขึ้นในการเล่นเกมที่Penguin Splash เกมที่น่าตื่นเต้นของ Bet365 เลือกหมุนฟรีของนกเพนกวินและตกปลาเพื่อรับสัญลักษณ์ไวด์ในช่อง 25 ไลน์สุดเจ๋งนี้

เกมที่ Bet365 นำเสนอสล็อตที่น่าตื่นเต้นมากมาย เช่นเดียวกับบัตรขูดและเกมบนโต๊ะคลาสสิก เช่น Baccarat และ Perfect Blackjack Multihand และอีกมากมาย

ด้วยข้อเสนอความบันเทิงประเภทนี้ เพิ่มการเล่นของคุณให้สูงสุดกับเกมที่ Bet365 สุดสัปดาห์นี้! (ข่าวประชาสัมพันธ์) – คว้าโอกาสในการเข้าพักแบบรวมทุกอย่างเจ็ดคืนในรีสอร์ทสปาจาเมกาด้วย โปรโมชั่น Bet365 Bingoสุดพิเศษ Reggae Reggae

คุณจะได้รับตั๋วฟรีหนึ่งใบในการเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศสำหรับทุกชัยชนะของฟูลเฮาส์ในเกมเด่นของ Calypso ซึ่งให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น., 15:30 น. ถึง 17:30 น. และ 20:30 น. ถึง 22:30 น. ตามเวลาสหราชอาณาจักร .

จากนั้น ตอนจบของ Ticket to Paradise จะเกิดขึ้นในเวลา 21.00 น. ตามเวลาสหราชอาณาจักรในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ในห้องเดียวกัน ดังนั้นคุณสามารถใช้ตั๋วฟรีทั้งหมดของคุณเพื่อเล่นไปเที่ยวแคริบเบียน หรือใช้ส่วนแบ่งของแจ็กพอตชุมชน 1,000 ปอนด์!

แอ็คชั่นที่น่าตื่นเต้นไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น เนื่องจาก Bet365bingo เป็นเจ้าภาพจัดเกมราคาประหยัดเป็นเวลาหนึ่งเดือนใน Bargain Bingo Bonanza จนถึงวันที่ 31 มกราคม ห้อง Bargain Bingo มีเกมให้เล่นอีกมากมาย และมีโอกาสชนะมากขึ้นด้วยตั๋วเริ่มต้นเพียง 1 เพนนี

นอกจากนี้ การมุ่งหน้าสู่ปีใหม่ที่ Bet365 Bingo ยังเป็นช่วงราคาบิงโกดิ่งสุดมหัศจรรย์ ซึ่งมีรางวัลมากกว่า 200,000 ปอนด์ในสามโปรโมชั่นสุดพิเศษจนถึงวันที่ 30 มกราคม

มีโอกาส 100 ครั้งที่จะชนะรางวัล 1,000 ปอนด์ก่อนวันที่ 24 มกราคมในเกม Penny Bingo สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นตั้งแต่เวลา 21:00 น. ตามเวลาสหราชอาณาจักรในแต่ละวันในห้อง Guilty Pleasures ซึ่งฟูลเฮาส์ทุกหลังจะทำให้คุณได้รับชัยชนะ

เกมมูลค่ารายวันจะปรากฏทุกวันจนถึงวันที่ 30 มกราคมในห้องต่างๆ ตั้งแต่เวลา 15:00 น. ถึง 18:00 น. ตามเวลาสหราชอาณาจักร สิ่งเหล่านี้จะรวมถึงเกมจำนวนหนึ่ง รวมถึง Even Stevens, Equal Playing Field, เกม BOGOF และ Bingo Linx ต่างๆ

มีอะไรอีก; ทุกวันพฤหัสบดีในเดือนมกราคมนี้ Bet365bingo จะจัดงาน Bingo Value Night มูลค่า 30,000 ปอนด์ให้ลูกค้าได้เพลิดเพลิน เริ่มตั้งแต่เวลา 18:00 น. ตามเวลาสหราชอาณาจักรในห้อง Guilty Pleasures มีเกม Penny Bingo และ Bingo Linx มากมายให้เพลิดเพลินพร้อมรางวัลสูงถึง 1,000 ปอนด์

มีโอกาสมากมายที่จะชนะรางวัลใหญ่ด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษที่ Bet365bingo มอบให้!